Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Valtuustoaloite Jalankulku- ja pyöräilytien jatkaminen Ounasrinteen perälle saakka

ROIDno-2018-2147

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sara Tuisku ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounasrinteentien varrella kulkeejalankulku-ja pyöräilytie. Tämä tie päättyy Linnuntielle kääntyvään risteykseen. Ounasrinteentie jatkuu usean sadan metrin matkan, aina Suopunkitielle ja Linnuntielle asti.Ounasrinteen perällä asuu paljon lapsiperheitä ja koulumatka monella lapsella kulkee Linnuntien perältä kaupungin suuntaan Ounasrinteen koululle. Olisi tärkeää turvata turvallinen jalan kulku- ja pyöräilytie Ounasrinteen kaikille asukkaille. Tämän pätkän varrella sijaitsee myös kaksi linja-autopysäkkiä.

Kaupungin on selvitettävä mahdollisuus rakentaa jalankulku-ja pyöräilytie Ounasrinteentien loppuun saakka."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen kaupungininsinöörin valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Aku Raappana, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Sara Tuisku ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen kokouksessa 18.6.2018 § 69 Ounasrinteentien jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta välillä Linnuntie (läntinen liittymä) - Rekimatka.

Aloitteessa esitetty väylätarve on huomioitu kaupunginhallituksen 12.9.2016 § 354 hyväksymässä Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030:ssa  aluereitin tarpeena. Kehitysohjelman tavoitereitistö on liitteenä, ja siinä on katkoviivalla esitetty uuden reitin rakentamistarpeita. Uusista reiteistä on tähän mennessä toteutettu puuttuva osuus Revontultentien jkpp-tietä. Korkalovaarantieltä puuttuva väyläosuus on suunniteltuna ja toteutusta esitetään vuodelle 2019. Seuraavana suunnittelu- ja toteutusvuorossa on aloitteessa esitetty Ounasrinteentien puuttuva jkpp-tieosuus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan antaman selvityksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

valtuutettu Tuisku

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi