Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Valtuustoaloite Ounaskosken sillan remontin aikana tuettava vaihtoehtoisia liikennemuotoja

ROIDno-2017-3879

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounaskosken silta suljetaan remontin vuoksi maaliskuussa 2018 ja sulku kestää noin 8 kuukautta. Sulku on pitkä ja se aiheuttaa suuria paineita muun muassa Jätkänkynttilän sillan liikenteelle.

Jotta välttäisimme pahimmat ruuhkat ja muut ongelmat, on syytä edistää esimerkiksi kimppakyytejä ja joukkoliikennettä. Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki osoittaa remontin aikana erityistä huomiota vaihtoehtoisten liikennemuotojen tukemiseen.

Kaupunki voisi esimerkiksi:

  • alentaa bussilippujen hintoja Ounasvaaran alueen reiteillä
  • tukea kaupungin omien työtekijöden kimppakyytijäjestelyjä
  • asettaa kevyenliikenteen välien aurauksen ja muut lumityö ensisijaiseksi ruuhka-alueiden autoliikenteen väentäiseksi ja liikenteen yleisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • selvittää kävelyä ja pyörälyä tukevien työmatkaliikenteen taloudellisten kannustimien käyttöä

Näitä keinoja voidaan hyöyntää myös jatkossa, kun pyrimme lisäämää vastuullisia valintoja ja kehittämää kaupungin liikennettä kokonaisuutena."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen kaupungininsinööri Olli Peuraniemen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Olli Peuraniemi kertoi sillan remonttiin liittyvistä suunnitelmista.

Valmistelija

  • Aku Raappana, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Miikka Keränen ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen kokouksessa 13.11.2017 § 143 vaihtoehtoisten liikennemuotojen tukemisesta Ounaskosken sillan remontin aikana.

Kauan odotettuun Ounaskosken sillan remonttiin tuli mahdollisuus, kun Liikennevirasto vuonna 2017 käynnisti hankkeen sillaan maalauksesta vuodelle 2018. Rovaniemen kaupunki sopi Liikenneviraston kanssa, että hankkeeseen sisällytettään kaupungille tarpeellinen kapeiden ja huonokuntoisten jalankulku- ja pyöräilyteiden ulokkeiden uusiminen. Hankkeen käynnistäminen tehtiin nopealla aikataululla. Samaan aikaan siltaremontin kanssa tapahtui joukkoliikenteen uudistaminen. Siltaremontti aiheutti sen, että uusi joukkoliikenne jouduttiin aloittamaan useiden linjojen osalta poikkeisreiteillä.

Aloitteessa on esitetty keinoja siltaremontin liikennehaittojen pienentämiseksi. Resurssi ja aikataulusyistä yhdyskuntatekniikan yksikössä päädyttiin huomioimaan asia tiedottamalla aktiivisesti henkilöautolle vaihtoehtoisista kulkumuodoista remontin aikana. Liitteenä on tiedote, joka ennen remontin alkua julkaistiin Rovaniemen kaupungin tiedotuskanavissa ja lähetettiin tiedotusvälineille. Sillan sulkeminen sai runsaasti huomiota eri tiedotusvälineissä. Rovaniemeläiset suhtautuivat ymmärtäväisesti remontin aiheuttamaan tilanteeseen. Liikenne Jätkänkynttilällä ruuhkautui ajoittain, mutta ylipääsemättömiä vaikeuksia ei ilmaantunut. Silta avattiin liikenteelle sovitusti 6.11.2018. Erityisesti parantuneet kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ovat saaneet heti myönteistä palautetta kaupunkilaisilta. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan antaman selvityksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

valtuutettu Keränen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi