Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Valtuustoaloite kaavakävely osaksi Rovaniemen kaavoitusprosessia

ROIDno-2018-2914

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Päivi Alaoja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että Rovaniemen kaupungin kaavoitusprosessia täydennetään ja kehitetään siten, että kaavoittajan toimesta järjestetään kaavakävelyitä kaavaprosessin aikana.

Kaavakävely tulisi järjestää kaavoittajan toimesta riittävän aikaisessa vaiheessa kaavaprosessia, jotta asukkaiden mielipiteillä voisi aidosti olla vaikutusta. Kaavakävelyitä voi olla tarvittaessa myös useampia, ensimmäinen kaavoituksen alkuvaiheessa ja toinen mahdollisten kaavaehdotusten käsittelyssä. Kävelyn lisäksi prosessi voi sisältää ideapajatyyppisiä tilaisuuksia.

Kaavoitus on vaikea asia, prosessit saattavat olla pitkiä ja tavallisen kuntalaisen on vaikea saada mielipidettään kuuluviin. Kaavakävely on matalan kynnyksen keino kuntalaisten kuulemiseen kaavoituksessa. Kaavakävely on nimensä mukaisesti etukäteen suunniteltu kävelykierros, jossa ovat mukana kaavoittaja viranhaltijana ja alueen asukkaat, nykyiset ja tulevat sekä muita asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Alueen asukkailta olisi hyvä olla jo kaavakävelyn suunnitteluvaiheessa mukana aluetta hyvin tunteva yhdyshenkilö.

Kaavakävelyn ideana on tehdä yhdessä etukäteissuunnitelman mukaan kohteista havaintoja kaavoitettavasta alueesta ja keskustella näkemyksistä vuorovaikutteisesti. Kävelyllä on mukana kaupungin kaavoittaja ja viestinnän henkilö, joka kirjaa muistioon keskustelussa esiin tulleet näkökohdat ja havainnot kävelyn pääasiallisista kohteista ja muista kävelyllä esiinnousseista asioista."

Päätösehdotus

Aloite lähetetään kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen kaavoituspäällikön valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavaprosessit Rovaniemen kaupungissa perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaava-asioiden vireilletulosta päättävät Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaisesti tekninen lautakunta tai kaupunginhallitus. Kaavaprosessin vuorovaikutus tapahtuu vireilletulo-, valmistelu- ja ehdotusvaiheessa. Tiedottaminen osallisille hoidetaan kirjeillä ja laajemmin lehtikuulutuksilla sekä tarvittaessa tiedotteilla median kautta. Vuorovaikutus tapahtuu kaavoituksessa pääasiallisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kirjallisesti muistutusten ja lausuntojen muodossa  kaavaprosessin eri vaiheissa. Merkittävistä kaavahankkeista sekä tarvittaessa muistakin järjestetään erillisiä tilaisuuksia osallisille ja kuntalaisille sekä informoidaan median kautta. Lisäksi kaavoitus osallistuu eri järjestöjen järjestämiin tilaisuuksiin. Kaavaprosessin eri vaiheissa käytettyjä vuorovaikutteisen osallistamisen tilaisuuksia niin kuntalaisille kuin päättäjillekkin ovat olleet mm. kaavakokoukset ja kyläillat prosessin eri vaiheissa sekä maastokäynnit asiakkaiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Keskeinen osa kaavaprosessia on neuvottelut ja keskustelut maanomistajien ja muiden osallisten kesken.

Kaavahankkeen vireilletuloa valmisteltaessa suunnitellaan mm. hankkeen alustava aikataulu ja vuorovaikutuksen järjestäminen. Tällöin harkitaan myös eri tilaisuuksien kuten kaavakokousten, osallisten tapaamisten ja kaavakävelyjen tarpeellisuus hankkeessa. Tilaisuuksia voi hankeessa olla useita ja kohdennettuja eri ryhmillekkin lisäksi niitä voidaan prosessin aikana lisätä tarvittaessa.

Rovaniemi 2025 strategia  edellyttää, että kaupungin asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista merkittävistä asioista ja voivat osallistua  ja vaikuttaa yhdenvertaisesti näiden asioiden valmisteluun. Kuntalaisten osallisuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi kaavoituksen tulee olla aktiivinen ja tehdä toimia kuntalaisten osallistumiskynnyksen madaltamiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavoituksen antaman vastauksen valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Puheenjohtaja Päivi Alaoja poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 1 kohta, osallisuusjäävi). Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimii varapuheenjohtaja Kaisu Huhtalo.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus / Kenttälä Rauni, kaupunginvaltuutettu Päivi Alaoja

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi