Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Valtuustoaloite kevyenliikenteenväylästä Ounasjoen itäpuolentielle

ROIDno-2017-3763

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounasjoen itäpuolentien asukkaat ovat toivoneet pyörätietä jo vuosia. Yli kolmen vuosikymmenen ajan on tehty useita kyselyjä, toimitettu nimilistoja asian puolesta sekä viety päättäjille viestiä tien vaarallisuudesta. Useat tahot jakavat huolen ja myötäelävät. Se ei riitä, tarvitsemme konkreettisia tekoja.

Läheltä piti tilanteita ja onnettomuuksia, jopa kuolemaan johtaneita on ollut, mutta ilmeisesti ei riittävästi. Tien käyttäjät eivät ymmärrä tällaista välinpitämättömyyttä. Mitä pitää tapahtua ennen kuin Ounasjoen itäpuolentie luokitellaan virkamiestenkin asteikolla vaarallisuudessaan listan kärkipäähän? Kuinka paljon pitää sattua, että tien käyttäjien viesti otetaan vakavasti?

Liikennevirrat tiellä ovat kasvaneet huimasti. Yksityisautoilussa, mutta ennen kaikkea raskaan liikenteen määrässä tämä näkyy. Tukkirekat, kuorma- ja säiliöautot, liikennöivät Ounasjoen itäpuolentiellä ympäri vuorokauden. Jopa kolmen perävaunun jättirekka ajaa samaa kapeaa tietä kevyenliikenteen kanssa.

Ounasjoen itäpuolentie on myös kasvava kaupunginosa. Jalankulku ja pyöräily-yhteyksien kehittämiseksi alueella ei ole tehty mitään. Edelleen se on Saarenkylästä ainoa suunta, jonne kevyenliikenteenväylää ei ole vedetty. Kaupungin tulisi luoda tasapuoliset edellytykset asukkaidensa turvalliselle työmatka/vapaa-ajan liikkumiselle. Ounasjoen itäpuolentiellä tämä ei toteudu. Alueen asukkaat kulkevat tiellä omaa turvallisuuttaan vaarantaen. Suuri osa ei liiku lainkaan, koska ei uskalla.

Uusi päällyste palvelee vain autoilijoita. Tien reunaan on jätetty hädin tuskin pyöränrenkaan mentävä väylä, talvella ei sitäkään. Tien leveys ei riitä tilanteissa, joissa on yhtä aikaa jalankulkijoita sekä molemmista suunnista tuleva henkilöauto. Jonkun on väistettävä ja lähes poikkeuksetta tuo vastuu jää jalankulkijalle. Sillan ja kaiteiden kohdalla onnettomuuden kerroin kasvaa, kun väistämisen mahdollisuutta ei ole. On uskomatonta, että olemme tällaisessa katveessa. Vaikka Saarenkylän palvelut ovat lähimmillään kilometrin päässä, on pienimmätkin reissut tehtävä autolla. Eniten harmittaa lapset. Heidän kanssaan ei yksinkertaisesti uskalla lähteä tielle joka on hengenvaarallinen.

Kevyenliikenteenväylän rakentamisessa Ounasjoen itäpuolentielle ei ole kysymys rahasta vaan tahdosta. Toivomme suoraselkäisiä toimia asian suhteen eikä pompottelua ja vastuunsiirtoa taholta toiselle, olipa rahoittaja sitten ELY-keskus, kaupunki tai molemmat yhdessä. Luulisi kevyenliikenteenväylän näin lähellä ydinkeskustaa ja näillä perusteluilla olevan itsestäänselvyys eikä jatkuvan anomisen paikka.

Voitaisiinko tällä satsauksella kerrankin panostaa tavallisten työssäkäyvien ihmisten ja heidän perheidensä mahdollisuuteen liikkua turvallisesti.

Edellä kuvatut perusteet ja vaateet kevyen liikenteenväylän rakentamiseksi Ounasjoen itäpuolentielle ilmenevät Eija Sukulan kirjoituksesta varsin perustellusti. On aika lopettaa kissanhännän veto siitä, kenen vastuualueelle väylän rakentaminen kuuluu. Esitämme, että kaupunki on aloitteellinen suhteessa ELY:yn ja myötävaikuttaa siihen, että kevyenväylän rakentaminen Ounasjoen itäpuolentien yhteyteen siirtyy aivan rakentamissuunnitelmalistan kärkeen ja hanke toteutuu mahdollisemman pian."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen kaupungininsinöörin valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Aku Raappana, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Reino Rissanen ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen kokouksessa 23.10.2017 § 125  jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta valtion maantien 934 varteen. Aloite on toimitettu valtion väylistä vastaavalle Lapin ELY-keskukselle. Nykyisellään jalankulku- ja pyörätie ulottuu Vitikanpääntielle, jossa kaavoitettu alue päättyy. Jalankulku- ja pyörätie palvelisi aluetta, joka maakuntakaavassa on osoitettu asumiselle tarkoitettuksi.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on käynyt Lapin ELY-keskuksen liikenteen ja infrastruktuurivastuualueen kanssa neuvottelun 14.12.2017 esitettyn jkpp-väylän tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista. Neuvottelussa todettiin, että ELY-keskus aloittaa tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen jkpp-tien toteuttamiseksi noin 3 km matkalle Vitikanpäästä Ketavaaraan. Väyläosuudelle tarvitaan kaksi vesistösiltaa. Sovittiin, että kaupunki osallistuu hankkeen suunnittelukustannuksiin 50 % osuudella.

Suunnittelu on käynnistynyt 28.8.2018 Lapin ELYn toimeksiannosta nimellä LAP Mt 934 Vitikanpää - Ketavaara kevyen liikenteen väylä, Rovaniemi, tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan antaman selvityksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

valtuutettu Rissanen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi