Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Suunnittelutarveratkaisu 24.10.2018,​ § 15 - 17

 

Lupainsinöörit

Yleisten alueiden luvat 24.10. -​ 12.11.2018: Sijoittamis-​ ja kaivuluvat, yleisen alueen käyttöluvat sekä maastoliikennelupa.​ Lupatunnukset 506, 510-519,​ 521-544

Kaupungingeodeetti
Henkilöstöpäätös:
§ 103 Kartoittajan toimen sijaisuuden jatkaminen, 06.11.2018
Tonttijakopäätös:
§ 105 Tonttijako 15. kaupunginosan kortteliin 1166, 12.11.2018
§ 106 Tonttijako 15. kaupunginosan kortteliin 1138, 12.11.2018

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 42 LED-katuvalaisimien hankinta, 01.11.2018
Muu päätös:
§ 43 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ruokolammentie, 12.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Päivi Alaoja, paivi.alaoja@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että tekninen lautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa,​ että kaupungingeodeetin ja kaupungininsinöörin päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön päätökset suunnittelutarveratkaisuista on kuulutettu nähtäville 25.10.2018. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 21.11. -​ 12.12.2018 paikkatieto-​ ja tonttipalvelut yksikössä,​ Hallituskatu 7,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi