Banneri

Tekninen lautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 171 tontit 5 ja 6, Myllyojantie

ROIDno-2019-834

Valmistelija

  • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 13.8.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Suunnittelualueen korttelin 171 tontit ovat palvelleet kuljetusliike Vilander Oy:n käytössä. Korttelissa on kolme pienempää rakennusta ja yksi halli.  Kuljetusliiketoiminta alueella on loppunut, jonka vuoksi hallitiloille ei ole enää käyttöä. Suunnittelualueella olevat asuinrakennukset ovat asumattomia. Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada alueelle rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka kerrosluku olisi kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30.

Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 7.6.2004. Kaava-alue muodostuu korttelin 171 rekisteritontista viisi ja sitovan tonttijaon mukaisesta tontista
kuusi. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi, jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja
varastotiloja. Ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä (AOT-1). Kerrosluku on kaksi (II) ja tonttitehokkuusluku on e=0.25. 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 171 tonteilla 5 ja 6, osoitteessa Myllyojantie 1 ja 3. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan erillispientalojen korttelialueen (AOT-1), jolle asuntojen lisäksi saa sijoittaa pienteollisuus- ja varastotiloja, muuttamista
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), jonka kerrosluku olisi kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30. Asemakaavan ja tonttijaon muutos kuulutetaan vireille sekä asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.