Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa korttelin 173 tontilla 3, Myllyojantie 6

ROIDno-2018-3844

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 16.5.2019

Hakija on esittänyt hakemuksessa 10.12.2018 3. kaupunginosan korttelin 173 tontin 3 muuttamista asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK II rakennusoikeudella 750 krs-m². Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa asemakaavassa tontilla 3 on asuinpientalojen korttelialuetta AP 1/2 I ja tehokkuus e=0,23. Tontilla on isohko omakotitalo ja suuri varastorakennus. Tontin 3 pinta-ala on 2503,7 m² ja rakennusoikeus 576 krs-m². Rakennusvalvonnan tietojen mukaan rakennusoikeutta on käytetty 477 krs-m². Korttelin 173 tontit 1 ja 2 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta AK II. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 173 tontin 3 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavoituskustannuksena 2600 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.9.2019

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 1.-30.7.2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 28.6.2019 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä ei saapunut. Asemakaavan muutoksella korttelin 173 tontin 3 kaavamerkintä muutetaan AK 1/1r III tehokkudella 1000 krs-m².

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää 3.kaupunginosan korttelin 173 tontin 3 asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 3 korttelissa 173 kaavamerkintä on AK 1/1r III ja tehokkuus 1000 krs-m². Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2600 € sekä kuulutuskustannuksena 250 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.