Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Rovaniemen kaupungin järjestämän joukkoliikenteen erityispiirteiden ja täydentävien ohjeiden päivitys

ROIDno-2019-3064

Valmistelija

  • Hannu Kumpula, joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Lastenvaunuissa tai –rattaissa kuljetettava lapsi

Tekninen lautakunnan päätöksen 25.4.2018 § 54 mukaan Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen on oikeutettu lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 4-vuotiasta lasta kuljettava henkilö. Vaunuissa kuljetettavan lapsen lisäksi vaunuja työntävän henkilön kanssa voi maksutta matkustaa toinen alle 7-vuotias lapsi. Käytännössä 4 vuotta täyttäneitä lapsia kuljetetaan lastenvaunuissa. 4 vuotta täyttäneet osaavat kävellä, mutta he eivät välttämättä jaksa kävellä pitkiä matkoja ja aikoja. Suomessa joissakin vertailukaupungeissa on voimassa Rovaniemen tapaan 4 vuoden ikäraja, yleisimmin kuitenkin ikärajaa ei ole määritelty tai ikäraja on 7 vuotta. 4 vuotta täyttänyt lapsi ei myöskään yleensä matkusta vaunuissa bussimatkoilla. Joissakin vertailukaupungeissa on matkustussäännöissä tarkennettu, että lapsen voi ottaa vaunuista pois matkan ajaksi vaunuja kuljettavan henkilön menettämättä etuutta maksuttomaan matkaan.

Rovaniemen järjestämässä joukkoliikenteessä ei käytännössä tarkisteta vaunuissa olevan lapsen ikää eikä edellytetä, että lapsi on matkan aikana vaunuissa. Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen on oikeutettu lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 7-vuotiasta lasta kuljettava henkilö ja että lapsen voi ottaa vaunuista tai rattaista pois matkan ajaksi.

Maksuton matkustusoikeus rollaattoria käyttäville

Tekninen lautakunta on päättänyt 25.4.2018 § 54, että pyörätuolimatkustaja on oikeutettu Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan matkaan. Etuus ei koske Rovaniemen joukkoliikenteessä rollaattoria käyttäviä asiakkaita. Eri kaupunkien käytännöt rollaattoria käyttävien asiakkaiden etuuksissa vaihtelevat. Yleisimmin rollaattoria käyttävät asiakkaat maksavat Suomen kaupungeissa matkastaan ikä- ja käyttäjäryhmänsä mukaisen matkalipun hinnan (mm. HSL, Tampere, Jyväskylä, Mikkeli) tai matkustavat maksutta ruuhka-ajan ulkopuolella (yleensä klo 10 – 14, mm. Oulu, Kuopio, Joensuu). Harvoissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Lahdessa, rollaattoria käyttävä asiakas voi matkustaa aina maksutta kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä.

Yhdyskuntatekniikan yksikölle on tullut useita yhteydenottoja, joissa on esitetty maksutonta matkustusoikeutta myös rollaattoria käyttäville asiakkaille. Mikäli rollaattoria käyttäville henkilöille myönnetään etuuksia, olisi etuus syytä rajata ruuhka-ajan ulkopuoliselle ajalle. Ruuhkavuoroihin ei ole syytä houkutella lisää matkustajia. Lisämatkustajia kannattaa ohjata käyttämään ja hyödyntämään hiljaisempia vuoroja, jolloin busseissa on enemmän tilaa ja yleensä istumapaikkoja kaikille matkustajille. Rollaattoria käyttävät pääasiassa iäkkäät ihmiset. Teknisen lautakunnan päätöksen 25.4.2018 § 54 mukaan yli 65-vuotiaat saavat alennusta arvolipulla ruuhka-ajan ulkopuolella tehdyistä matkoista. Alennus on voimassa arkisin klo 9 – 14 ja klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin. Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että rollaattoria käyttävä henkilö on oikeutettu maksuttomaan matkustamiseen Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä arkisin klo 9 – 14 ja klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin.

Avustajaoikeuden osoittaminen EU:n vammaiskortilla

Teknisen lautakunnan päätöksen 25.4.2018 § 54 mukaan Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen on oikeutettu pyörätuolimatkustaja ja yksi hänen mukanaan matkustava saattaja tai avustaja. Saattajan tai avustajan tulee avustaa pyörätuolimatkustajaa koko matkan ajan. Saman päätöksen mukaan myös Waltti-lipulla matkustavan avustajaoikeuden saaneen henkilön saattaja on oikeutettu maksuttomaan matkaan. Avustajaoikeuden saanut asiakas maksaa kuitenkin itse matkastaan normaalin käyttäjäryhmänsä mukaisen lipun hinnan.

Waltti-kortilla matkustavan asiakkaan oikeus avustajaan on kirjattu kortin hankinnan yhteydessä Waltin asiakasrekisteriin. Ongelmana on avustajaetuuden luonteva todentaminen linja-autossa, koska asiakkaan leimatessa Waltti-matkakortin auton rahastuslaitteella, rahastuslaite ei näytä kuljettajalle, että asiakkaalla on oikeus avustajaan. Käytännössä tällä hetkellä asiakas kertoo kuljettajalle avustaja-oikeudestaan, jolloin kuljettaja joutuu päättämään asiakkaan ulkoisen olemuksen perusteella onko hänellä mahdollisesti avustajaoikeus. Tämä voi johtaa kiusallisiin tilanteisiin niin kuljettajan kuin asiakkaankin kannalta.

Suomessa on vuonna 2018 tullut käyttöön EU:n vammaiskortti. Vammaiskorttia haetaan Kelalta. Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi matkustaessaan julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.

Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa palveluiden kehittämisen. Vammaiset ihmiset voidaan kortin avulla huomioida palveluissa paremmin.

Vammaiskortti on samanlainen kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa se tulee käyttöön. Kortissa on henkilön valokuva, nimi ja syntymäaika, pistekirjoitusta ja hologrammitunniste. Vammaiskortissa voi olla joissakin tapauksissa myös A-merkintä, joka tarkoittaa, että henkilö tarvitsee useimmiten mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

Rovaniemellä vammaiskorttikohteita ovat jo mm. Arktikum, Korundi, Lapin metsämuseo, Rovaniemen teatteri, tiedekeskus Pilke ja uimahalli Vesihiisi.

Suomen kaupungeissa on yleisesti otettu käyttöön EU:n vammaiskortti, jossa olevalla A-merkinnällä asiakas osoittaa joukkoliikenteessä oikeutensa avustajaan, jolloin avustaja pääsee matkustamaan maksutta. Avustajaoikeuden saanut asiakas maksaa matkastaan normaalin taksan mukaisen hinnan. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta avustaja pääsee matkustamaan maksutta riippumatta siitä maksaako avustettava asiakas matkansa käteisellä vai Waltti-matkakortilla. Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että Rovaniemen joukkoliikenteessä avustajaoikeus osoitetaan EU:n vammaiskortilla olevalla A-merkinnällä 1.2.2020 alkaen. Lisäksi yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että avustajaoikeuden saaneen henkilön avustaja on 1.2.2020 alkaen oikeutettu maksuttomaan matkustamiseen riippumatta siitä, millä hyväksytyllä maksutavalla avustettava henkilö maksaa omasta matkastaan. Siirtymäaika on tarpeen, jotta uudesta käytännöstä saataisiin tieto asiakkaille ja että he ehtisivät hakea ja saada kortin Kelalta.    

Vammaiskortin käyttöönoton myötä avustajatarpeen todentaminen selkeytyisi. Lisäksi erityisryhmien liikkuminen joukkoliikenteessä sekä joukkoliikenteen käytettävyys mahdollistettaisiin sen avulla nykyistä huomattavasti paremmin. Rovaniemen paikallisliikenteen ilmoittaminen vammaiskorttikohteeksi ja vammaiskortin käyttöönotto edesauttaisi avustajan käyttämistä sekä asiakkaan ohjaamista julkisen liikenteen käyttöön. Samalla mahdollistettaisiin liikkumisen tukeminen entistä paremmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä maksuttomaan matkustamiseen ovat oikeutettuja seuraavat henkilöt seuraavin ehdoin: 

  • Lastenvaunuissa tai -rattaissa alle 7-vuotiasta lasta kuljettava henkilö. Lapsen voi ottaa vaunuista tai rattaista pois matkan ajaksi. Tämä tulee voimaan heti, kun päätös saa lainvoiman. 
  • Rollaattoria käyttävä henkilö arkisin klo 9 – 14 ja klo 17 jälkeen sekä viikonloppuisin. Tämä tulee voimaan heti, kun päätös saa lainvoiman.
  • Avustajaoikeuden saaneen henkilön avustaja. Avustajaoikeus osoitetaan linja-autossa EU:n vammaiskortilla olevalla A-merkinnällä 1.2.2020 alkaen. Avustajan tulee tosiasiallisesti avustaa EU vammaiskortinhaltijaa koko matkan ajan. Avustettava maksaa matkastaan oman asiakasryhmänsä mukaisen lipun hinnan.
  • Turvallisuuden vuoksi kuljettajalle annetaan oman harkintansa mukaan oikeus rajata kerralla kuljetettavien lastenvaunujen ja –rattaiden, pyörätuolien, rollaattorien ja polkupyörien määrää, jos autossa ei ole tilaa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikka / Hannu Kumpula, Ulla Vanhakartano

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.