Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Teknisen lautakunnan talousarviokortti 2020

ROIDno-2019-1890

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, talouspäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2020–2022. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 12.11.2018 hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 29.4.2019 § 141 talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 laadintaohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2020. Teknisen lautakunnan osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä on 10,10 miljoonaa euroa.

Tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 18.6.2019 § 82 Teknisen lautakunnan määrärahaksi vuodelle 2020 10,79 miljoonaa euroa.

Talousarviokortti sisältää kuvauksen lautakunnan perustehtävistä, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2020 sekä mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan. Lautakunnalle raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä tavoitteiden toteutumista talousarviovuodelta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarviokortin 2020.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.