Banneri

Tekninen lautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 521 tontti 10, Eteläranta

ROIDno-2019-1026

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 9.9.2019:

Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy on valtuutettu hakemaan asemakaavan muutosta 5. kaupunginosan korttelin 521 tontille 10, Eteläranta 5. Hakijan tavoitteena on saada tontti muutettua rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten käyttötarkoitukseksi AR sekä saada lisää rakennusoikeutta tehokkuusluvulle e=0.34 (1081 k-m2) ja kerrosluvuksi II.

Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty 23.3.1995 tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP, tehokkuusluku e=0.20 (636 k-m2) ja kerrosluku I 1/2.

Kaavoitus esittää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 521 tonttia 10 koskevaa asemakaavan muutos ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Kaavoituskustannuksena asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Koska asemakaavan muutoksen katsotaan olevan vähäinen hyväksyy tekninen lautakunta muutoksen (hallinto ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat