Tekninen lautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen

ROIDno-2018-2747

Valmistelija

  • Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 14.9.2018:

Tekninen toimiala esittää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen asemakaavattoman alueen kaavoittamisen käynnistämistä. Kaavoituksella olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle sijoittaa pientalotontteja sekä sitä tukevaa julkista palvelurakentamista. Isoaavantie on alueelle jo toteutettu sekä uusi asuinalue rakenteilla. Heposuontie Länsikankaalta on tarkoitus toteuttaa Vennivaaran asuinalueelle alustavan arvion mukaan vuonna 2019. Kokoojakatuverkon toteuttaminen yhdistää erialueet toisiinsa, aina teollisuuskylää myöten. Tuolloin olisi luontavaa tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä myös Länsikankaan alueen osalta. Myös Mäntyvaaran ravirata-alueelle ja sen lähiympäristön toiminnoille kaavoituksella voi olla myönteinen vaikutus, mikäli Kiveliöntien jatkekin yhdistyisi lännessä aina Mäntyvaarantiehen saakka. Tuleva kaavoitus parantaisi myös kaupungin tonttitarjontaa, palvelurakenteiden ja liikenneverkkon kehittämistä sekä hyödyntäisi jo alueella olevaa valmista yhdyskuntatekniikkaa.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi