Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelin 4106 tontit 1 ja 2, Rantapolku 5 ja 7

ROIDno-2018-3302

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 6.11.2018

Hakija on esittänyt 15.10.2018 hakemuksessa 16. kaupunginosan tonttien 1 ja 2 yhdistämistä yhdeksi AP I tontiksi tehokuudella e=0,25. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 1 muodostuu osaksi tilasta RN:o 4:186 ja osaksi tilasta RN:o 4:147. Tontin 1 pinta-ala on 2275 m². Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 2 muodostuu osaksi tilasta RN:o 4:185 ja osaksi tilasta RN:o 4:147. Tontin 2 pinta-ala on 2274 m². Hakija omistaa suunnittelualueesta suurimman osan. Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa asemakaavassa tonteilla on erillispientalojen korttelialuetta AO kerrosluvulla I ja tehokuudella e=0,20. Tontilla 1 on puolitoista kerroksinen omakotitalo ja tonttien rajalla on vanha navettarakennus. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan ja tonttjaon muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 16. kaupunginosan korttelin 4106 tonttien 1 ja 2 asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavoituskustannuksena 2600 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 13.2.2019

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 17.-30.1. 2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 16.1.2019 sekä kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutoksessa 17. kaupunginosan korttelin 4106 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja kaavamerkintä muutetaan AP I tehokkudella e=0,25.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää 17. kaupunginosan korttelin 4106 tonttien 1 ja 2 asemakaavanmuutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2600 € sekä kuulutuskustannuksena 250 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi