Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Asemakaavan laatiminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue

ROIDno-2019-459

Valmistelija

  • Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija PL 15.2.2019:

Tekninen toimiala esittää Ojanperän kaavattoman alueen asemakaavoittamisen käynnistämistä.
Kaavoituksella olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle muodostaa pientalotontteja sekä muuta maankäyttöä. Suunnittelualue rajoittuu vireillä oleviin Metsäruusun alueen asemakaavan muutosalueeseen sekä Paavalniemen osayleiskaava-alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä suunnittelutarveratkaisu- ja rantapoikkeamispäätöksiä, koska alueen maankäyttö ja rakentaminen on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Ojanperän asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville

Päätös

Puheenjohtaja Päivi Alaoja ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, Intressijäävi, kohta 3). Puheenjohtajana tämän asian ajan toimii varapuheenjohtaja Kaisu Huhtalo.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Päivi Alaoja

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi