Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Asemakaavan muutos 15-1177-3, 698-409-6-140, Kulpinranta 1

ROIDno-2018-3065

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 6.11.2018

Hakija on esittänyt hakemuksessaan 24.9.2018 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontin 3 asemakaavan muutosta siten, että se sallisi tontille rakentaa asuinpientaloja tehokuudella e=0,30. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 1177 tontti 3 on kaavamerkinnältään AO I2/3, tehokuudella e=0,25 ja muodostuu tilasta RN:o 6:140. Tontin pinta-ala 1963 m². Tontilla sijaitsee 1970-luvulla valmistunut yksikerroksinen omakotitalo sekä autotalli/varastorakennus. Ympärillä olevat tontit on toteutettu pienkerrostaloin ja paritaloin. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan hyväksyy tekinen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Teknien lautakunta päättää, että 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontin 3, osoite Kulpinranta 1 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavoituskustannuksena 2600 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27 §).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 12.2.2019

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 17.-30.1. 2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 16.1.2019 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui yksi. Asemakaavan muutoksessa korttelin 1177 tontin 3 kaavamerkintä muutetaan AP II tehokkudella e=0,30.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää 15.kaupunginosan korttelin 1177 tontin 3 asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 3 korttelissa 1177 kaavamerkintä on AP II ja tehokkuus e=0,30. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2600 € sekä kuulutuskustannuksena 250 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätös

Jäsen Lauri Ylipaavalniemi ehdotti, että tontin 3 rakennusoikeuden tehokkuus on e = 0,25. Puheenjohtaja totesi, että Ylipaavalniemen ehdotus raukeaa kannattamattomana.

Tekninen lautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi