Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, Jääskönpuisto

ROIDno-2018-2093

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, maanmittausasiantuntija TR 1.11.2018

Tekninen toimiala on käynnistänyt täydennyskaavoituskohteiden kartoituksen asemakaavoitetuilla alueilla. Kartoituksella on pyritty tutkimaan jo rakennetun kunnallistekniikan piirissä olevien alueiden käyttöä sekä mahdollisuutta parantaa monipuolista tonttitarjontaa. Monipuolisella tonttitarjonnalla pyritään huomioimaan eri ikäryhmiin kuuluvien kuntalaisten asumiseen ja liikkumiseen liittyvät tarpeet monipuolisina asumisen sijaintimahdollisuuksina eripuolilla kaupungin aluetta.

Täydennyskaavoituksella pyritään yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja liikennemäärien hillintään. Täydennyskaavoitus on kaavataloudellisesti edullista vaikka kohteet sijoittuvatkin yksittäisinä kohteina eripuolille kaupunkia. Täydennyskaavoituksella otetaan huomioon jo rakennetu ympäristö, jotta mahdolliset uudet kohteet sulautuvat kaupunkikuvallisesti mahdollisimman hyvin olevaan aluerakenteeseen.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se käynnistäisi 5. kaupunginosan Jääskönpuiston asemakaavan muutoksen. Täydennyskaavoituksessa tutkitaan suunnittelun kohteena olevan alueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
puh 016 3228046
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakaunta päättää käynnistää 5. kaupungiosan Jääskönpuiston asemakaavan muutoksen. Muutoksessa tutkitaan voidaanko alueelle muodostaa erillispientalojen kortteli. Asemakaavan muutos saatetaan vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 13.2.2019

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 16.1.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 17.-30.1. 2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Mielipiteitä vireilletulon kuuluttamisen jälkeen ei saapunut. Asemakaavamuutoksella osa Jääsköpuiston lähivirkistysalueesta (VL) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), tehokkuudella e=0,25.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää 5. kaupunginosan Jääskönpuiston asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 11.2.2019 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Asemakaavan muutoksella osa Jääskönpuiston lähivirkistysaluetta muutetaan erillispientalojen (AP) korttelialueeksi, Asemakaavamuutos kuulutetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi