Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ranta-asemakaavan muutos kortteli 6 ja MT-alue, Marrasjärvi

ROIDno-2019-213

Valmistelija

  • Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.2.2019:

Marrasjärvellä tilan 698-405-17-22 Lahtela maanomistajat ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi ranta-asemakaavan muutoksen omistamalleen maalle. Muutoksen tavoitteena olisi, että voimassa olevassa ranta-asemakaavassa aikoinaan maatilan talouskeskukseksi sekä maatalousalueeksi kaavoitettu alue voitaisiin muuttaa loma-asumiskäyttöön. Alueella ei ole ollut aikoihin toimintaa ja sen rakennukset ovat osittain huonossa kunnossa ja osa sortuneita. Suunnittelualue rajoittuu tilan molemmilta sivuilta loma-asuntoja käsittäviin korttelialueisiin. Muutettavalla alueella on voimassa Rovaniemen maalaiskunnanvaltuuston 23.1.1989 hyväksymä ranta-asemakaava.

Maanomistajat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Marrasjärven tilan Lahtela RN:o 698-405-17-22 ranta-alueen kaavan muutttamista ryhdytään tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää, että tilan 698-405-17-22 Lahtela ranta-asemakaavan muutosta ryhdyttään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannuksena 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi