Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sinettäjärven osayleiskaava

ROIDno-2019-390

Valmistelija

  • Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija PL 19.2.2019

Tekninen toimiala esittää Sinettäjärven osayleiskaavan laatimisen käynnistämistä. Lapin ympäristökeskuksen 4.5.1998 vahvistama Sinettäjärven osayleiskaava on jo yli 20 vuotta vanha ja siten sen päivittäminen olisi perusteltua. Yli kuusikymmentä Sinettäjärven osayleiskaava-alueen maanomistajaa on 10.10.2013 päivätyllä kirjeellä tehneet yhteisen esityksen/aloitteen siitä, että Rovaniemen kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin Sinettäjärven osayleiskaavan ajantasaistamiseksi. Tekninen lautakunta on 25.2.2014 §28 päättänyt, että Sinettäjärven osayleiskaavan päivitys lisätään maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaan (MAATO). MAATO:n viimeisimmässä päivitysesityksessä Sinettäjärven osayleiskaavan laatimisen ajankohdaksi on arvioitu vuosia 2019-2020.

Kaava-alue käsittää voimassa olevan Sinettäjärven osayleiskaavan alueen hieman laajennettuna Sinetänsalmen alueella liittyen Lehtojärven osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaavan tavoitteena on ratkaista Sinettäjärven alueen maankäyttö sekä alueen elinvoimaisuuden turvaaminen. Kaavoituksessa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet alueella. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Sinettäjärven osayleiskaavan laatimisen liitteenä olevan rajauskartan mukaiselle alueelle.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi