Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sisäisen valvonnan toimenpiteet ja arviointi 2018 sekä suunnitelma 2019

ROIDno-2019-434

Valmistelija

  • Matti Konstenius, matti.konstenius@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain (§ 115) mukaan tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää toimintakertomukseen. Rovaniemen kaupungin hallintosäännössä määritellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät (luku 10). Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuu määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

Lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä keskeisistä johtopäätöksistä.

Toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan sekä ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä.

Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksiköiden riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kuntalaki edellyttää kunnalta myös riskienhallinnan varmentamista. Rovaniemen kaupunginvaltuuston 15.6.2015 § 56 hyväksymässä kaupungin riskienhallintapolitiikassa määritellään kaupungin riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet. Kaupunginhallitus on 10.8.2015 § 263 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin riskienhallinnan yleisohjeen, jossa määritellään yksityiskohtaisemmin riskienhallinnan organisointi, tehtävät, käsitteet, liittyminen muihin toimintoihin ja toimintaohjeet tulosyksiköiden riskienhallintasuunnitelmien laatimiseen ja raportointiin.

Valmiuslain mukaan kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmien ja muiden etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Rovaniemen kaupunginhallitus on 6.6.2016 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin valmiusohjeen. Valmiusohjeella määritellään raamit valmiussuunnittelulle ja yksityiskohtaiset ohjeet eri toiminnoille. Toimialat  määrittelevät toimintansa sekä niihin liittyvät uhkatekijät ja laativat suunnitelmat niiden torjumiseksi sekä toimintansa eri häiriötilanteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan sisäisen valvonnan toimenpiteiden ja arvioinnin 2018 sekä suunnitelman 2019 lähetettäväksi sisäiselle tarkastajalle sisäisen valvonnan selonteon valmisteluun.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi