Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Valtuustoaloite kokeilu maksuttomasta paikallisliikenteestä alle kouluikäisille ja peruskoululaisille

ROIDno-2018-522

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Anna Suomalainen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen paikallisliikenne siirtyy kaupungin vastuulle kesällä 2018, ja joukkoliikenteen osuutta asukkaiden kulkumuodoista halutaan kaupunkistrategian linjausten mukaan lisätä. Paikallisliikenteen tarjoaminen lapsille ja peruskouluikäisille nuorille maksutta opettaa joukkoliikenteen käyttöön jo nuorena, ja siten voi nostaa joukkoliikenteen kokonaiskäyttöastetta.

Maksutonta paikallisliikennettä alle kouluikäisille ja peruskoululaisille on kokeiltu tai kokeillaan Pieksämäellä 2013-2015, Mikkelissä 2017-2019 ja Savonlinnassa vuoden 2018. Pieksämäellä kokeilu todettiin onnistuneeksi ja se muuttui pysyväksi käytännöksi vuonna 2017. Pieksämäellä matkustajamäärät ovat kasvaneet ja säästöjä on syntynyt - vuoteen 2015 mennessä matkustajamäärät olivat kasvaneet 70 prosentilla, ja maksavia asiakkaita oli 7 prosenttia enemmän kuin ennen. Nuorisolipun myynti kasvoi v. 2016 n. 30 %. Koulujen ja päiväkotien kalliita tilausajoja esim. uimahalli- ja kirjastokäynteihin on pystytty korvaamaan paikallisliikenteellä. Myös Mikkelissä kokemukset kokeilusta ovat olleet positiivisia.

Maksuttoman joukkoliikenteen potentiaalisia hyötyjä ovat kasvavat matkustajamäärät, lisääntyneet lipputulot sekä koulujen piha-alueiden rauhoittuminen, kun kouluun kuljettaminen yksityisautoilla vähentyy. Myös harrastuksiin kuljettaminen koulupäivän jälkeen vähentyy. Joukkoliikenteen tarjoaminen maksutta opettaa lapset ja nuoret paikallisliikenteen käyttöön, ja siten lisää halukkuutta jatkaa bussilla matkustusta peruskoulun jälkeenkin. Kokeilu voi myös vähentää ongelmia, joita aiheutuu koulukuljetuksiin oikeuttavien koulumatkojen määrittämisestä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemi kokeilee paikallisliikenteen maksuttomuutta alle kouluikäisille sekä peruskoululaisille määrätyn ajanjakson ajan, esimerkiksi 2 vuotta. Asian valmistelussa konsultoidaan esimerkiksi Pieksämäen ja Mikkelin toiminnasta vastaavia virkamiehiä."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen kaupungininsinöörin valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Hannu Kumpula, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen paikallisliikenne on siirtynyt 4.6.2018 kaupungin järjestämäksi. Paikallisliikenteessä on käytössä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän raporteista nähdään kokonaismäärien lisäksi linjojen jokaisen vuoron matkustajamäärät ikä- ja käyttäjäryhmittäin ja lipputuotteittain. Liikenteen ollessa kaupungin järjestämää, matkustajamäärät ovat kasvaneet n. 8 % (kesäkuu – joulukuu) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvaneen matkustajamäärän vuoksi linjan 5 vilkkaimmille aamuvuoroille on jouduttu lisäämään auto, koska kaikki matkustajat eivät mahdu yhteen autoon. Linjan 5 muilla ruuhkavuoroilla ja joidenkin muiden linjojen vilkkaimmilla vuoroilla autojen kapasiteetti riittää juuri ja juuri. Näiden vuorojen matkustajamääriä seurataan tiiviisti.

Aloitteen mukainen alle kouluikäisille ja peruskoululaisille järjestettävä maksuton paikallisliikenne vähentäisi kaupungin saamia lipputuloja samanaikaisesti kun se lisäisi liikenteen järjestämiskuluja. Lipputulojen pieneneminen ja liikenteen järjestämiskulujen lisääntyminen olisivat huomattavan suuria. Waltti-järjestelmästä saatavien tilastotietojen perusteella tämän hetkisillä matkustajamäärillä alle kouluikäisten ja peruskoululaisten matkustamisesta kaupungin saama lipputulo on n. 260 000 €/vuosi. Maksuttoman matkustamisen aiheuttaman matkustajamäärän kasvun vuoksi linjoille jouduttaisiin lisäämään autoja. Varovaisen arvion mukaan automäärän kasvattaminen lisäisi järjestämiskuluja n. 390 000 €/vuosi. Lipputulojen menetys ja järjestämiskulujen kasvu yhdessä lisäisivät kaupungin nettomenoja ainakin 650 000 €/vuosi.

Rovaniemen kaupungin talouden ja toiminnan uudistusohjelman tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon menoja vähentämällä ja tuloja lisäämällä. Maksuttoman paikallisliikenteen järjestäminen alle kouluikäisille ja peruskoululaisille lisäisi kaupungin menoja ja vähentäisi tuloja. Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että aloitteen mukaista maksutonta paikallisliikennettä ei järjestetä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen tiedoksi ja että aloitteen mukaista maksutonta paikallisliikennettä ei järjestetä.    

Päätös

Talouspäällikkö Matti Konstenius poistui kokouksesta tämän asian esittelyn aikana.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuutettu Anna Suomalainen, yhdyskuntatekniikka / Kumpula Hannu, yhdyskuntatekniikka / Vanhakartano Ulla

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi