Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

ROIDno-2019-738

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.

Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai- haltijalle. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai- haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi