Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Asemakaavan muutos, 3. kaupunginosa kortteli 121 tontti 17, Pohjolankatu 37

ROIDno-2018-3554

Valmistelija

  • Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/ kaavasuunnittelija NC 18.3.2019:

Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 9.6.2010 Lapin Kansassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on voinut tutustua 10.6.–23.6.2010 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnos aineistoineen pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 14.-​27.11.2018 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internetsivuilla Kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 13.11.2018. Asemakaavamuutokseen liittyen on saapunut kolme mielipidettä,​ yksi vireilletulon kuuluttamisen jälkeen ja kaksi valmisteluvaiheen kuulemisen aikana. Saapunut palaute on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.

Kaavoitus ehdottaa, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville seuraavilla muutoksilla:

  • Rakennuksen nykyisen käytön johdosta tontin käyttötarkoitukseksi merkitään AK, asuinkerrostalojen korttelialue, kerrosluvulla II u 1/2.
  • Päärakennuksen suurimmaksi sallituksi rakennusoikeudeksi merkitään 200 k-m² ja talousrakennusten suurimmaksi sallituksi merkitään 100 k-m².
  • Tontin kadunpuoleista rajaa siirretään rakennuksen seinälinjasta noin 0.15 metrin päähän, jolloin rakennus tulisi kokonaan omalle tontilleen.
  • Päärakennusta esitetään edelleen suojeltavaksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden arvojen turvaamiseksi. Sen sijaan maakellarin osalta suojelumerkintä poistetaan hakijan toiveiden mukaisesti.
  • Tonttijako laaditaan sitovana.

 

Asemakaavamuutoksella tontin 121-17 erillispientalojen korttelialue (AO), kerrosluvulla yksi (I) ja rakennusoikeudella 250 k-m², sekä n. 35 m² suuruinen osa katualuetta  muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Uuden tontin rakennusoikeudeksi tulee 200+t100 k-m² ja kerrosluvuksi II u 1/2, kerrosluku sallii kaksikerroksisen asuinrakennuksen, jonka ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi puolet suurimman kerroksen alasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,​ että 3. kaupunginosan korttelin 121 tontin 17 sekä katualueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018 päivätyn ja 15.3.-19 korjatun kaavakartan mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi sekä tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville, asiasta pyydetään ELY-keskuksen, Lapin liiton, Museoviraston ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Päätös

Toimialajohtaja Martti Anttila täydensi ehdotustaan siten, että viimeiseksi kappaleeksi lisätään

Aita säilyy katualueella ja sen lopullinen sijainti huomioidaan katualueen saneerauksen yhteydessä.

 

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan täydennetyn ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi