Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6, Teollisuustie

ROIDno-2017-1949

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 16.5.2017

Kaupungin omistuksessa olevat 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttit 4-6 on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi (TL). Kyseinen merkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kauppaan suuntautuvaa.
Alue ja ympäristö on muuttumassa yhä enemmän teollisuuspainotteisesta kaupalliseen käyttöön. Viimevuosien liikennejärjestelyiden kehittäminen on parantanut alueen saavutettavuutta.

Kaavoitus esittää, että alueen käyttötarkoituksen muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan asemakaavan muutoksella.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonteilla 4-6. Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 14.9.2019

Kaupungin omistamien 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontttien 4-6 asemakaavan muutoksessa on tarkoituksena muuttaa nykyinen tonttien käyttötarkoitusmerkintä (teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue, TL) vastaamaan alueen ja ympäristön yritystoiminnan kehittymistä liiketoimintapainotteiseksi. Kaupunki ei enää käytä vanhentuneena pidettävää TL –merkintää uusissa asemakaavoissa tai asemakaavan muutoksissa, vaan alue merkitään joko liike- tai teollisuustoimintapainotteiseksi. Alueen toimijoita ovat Würth, Pohjoisen Auto, Motonet, Etra, Lapin Pultti ja Lumise. Kaupunginhallitus on tarkentanut 28.5.2018 (§ 235 ) alueen luovutusehtoja.

Asemakaavamuutoksen vireille tulo pidettiin yleisesti nähtävillä 16.6.-29.6.2017 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla, Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana kolme mielipidettä (vuorovaikutuslomake).

Asemakaavan muutosluonnoksessa tontti 6 on muutettu liikerakennusten tontiksi (KL). Tonteilla 4 ja 5 rakennusoikeuden määrä ylittää vähittäiskaupan suuryksikölle asetetun rajan (yli 4000 k-m2 , MRL 71 a §), joten tontit on merkitty asemakaavaluonnokseen liikerakennusten alueeksi, jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueen rakennusoikeudet ja kerrosluvut säilyvät ennallaan.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisessa pidettiin voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä muut kaava-asiakirjat yleisesti nähtävillä 29.3.-12.4.2018 palvelpiste Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla, Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).  

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Teknisen lautakunna esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi