Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2018-817

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Nuorisovaltuuston päätös 14.3.2019, 5 § / Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä. Teknisen lautakunnan edustajaksi on valittu Lumi Honkala ja hänen varalle Emilia Kunnari.
  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 1/2019, 14.2.2019
  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2019, 6.3.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi