Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Lapinkävijäntien peruskorjaus, urakoitsijan valinta

ROIDno-2019-564

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat Hilma -ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Lapinkävijäntien peruskorjaus -nimisestä urakasta. Urakka sisältää alueen katujen ja vesihuoltoverkoston peruskorjauksen välillä Hallituskatu-kauppakeskuksen liittymä. Tarjousten jättämisen määräaika on 21.3.2019 kello 15:00.

Tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu ja esittelijän päätösehdotus jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousasiakirjoista sen jälkeen kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu ja esittelijän päätösehdotus jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta 26.3.2019

Jäsen Kari Tuominen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouhuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi, kohta 5).

Määräaikaan 21.3.2019 mennessä saapui kuusi tarjousta. Tarjouksen jättivät Kaukomaa Oy, Juujärvi Racing Oy, Veljekset Toivanen Oy, Napapiirin Kuljetus Oy, Kreate Oy sekä Veljekset Karjalainen Oy. 

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Veljekset Karjalainen Oy:n tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta Hankintalain 81 § perusteella. Hylkäysperusteesta lähetetään erillinen liite Veljekset Karjalainen Oy:lle.  

Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten vertailuperuste oli halvin kokonaishinta. 


Esittelijä, toimialajohtaja Martti Anttilan päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää sulkea Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja päättää valita ”Lapinkävijäntien peruskorjaus” -nimisen urakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Napapiirin Kuljetus Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 1939177,20 € (alv 0 %), joka jakautuu siten, että katutöiden arvo on 1556537,70 € (alv 0 %) ja vesihuoltotöiden arvo on 382639,50 € (alv 0 %). Tekninen lautakunta valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. 

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa ko. pykälän kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
 

Esteellisyys

  • Kari Tuominen

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet yritykset, Jani Riihiniemi, Tuomas Vaara, Jukka Tiuraniemi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA 


OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon*.


I OIKAISUOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite:

Rovaniemen kaupunki /___________________________________
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, sähköpostin avulla tai valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet, kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

 


Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.


Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun osoitteeseen.


Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

 Markkinaoikeus
 Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
 Telefax: 029 564 3314
 Puhelin: 029 564 3300

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
 ___________________________________________________

Päätös on lähetetty tiedoksi sähköisesti _______ / _______

Päätös on jätetty postin kuljetettavaksi  _______ / _______

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi