Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Lehtojärven yleiskaava, perinnekyläalueet

ROIDno-2019-456

Valmistelija

  • Petteri Lampi, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija PL 15.3.2019:

Tekninen toimiala esittää Lehtojärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen käynnistämistä. Joukko Lehtojärven maanomistajia on 14.2.2019 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakeneet Lehtojärven osayleiskaavan päivittämistä kahdella eri osa-alueella.

Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

Suunnittelualue käsittää voimassa olevan Lehtojärven osayleiskaavan aluetta kahdella erillisellä alueella, Välitalonkankaan alueella sekä kylätalon (ent. koulun) ympäristössä kaava-aluetta hieman laajennettuna kylätalon pohjoispuoliselle alueelle. Suunnittelualueen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 50 ha.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Lehtojärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen liitteenä 1 olevan rajauskartan mukaisille alueille. Yleiskaavan muutoksesta peritään kaavoituskuluina 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi