Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Aronrinteen peruskorjaus, urakkasopimuksen purkaminen

ROIDno-2018-991

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat Hilma –ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Aronrinteen peruskorjaus –nimisestä urakasta. Urakka jakautuu vuosille 2018 ja 2019 siten, että vuonna 2018 toteutetaan Aronrinteen paaluväli 0-60 ja 500-680 sekä Myllyojantie, Suovakatu ja Peräpuistikko . Vuonna 2019 toteutetaan hankkeen loppuosa sekä viimeistely ja päällystystyöt. Määräaika tarjousten jättämiselle on 23.4.2018 klo 13:00. Esitys valittavasta urakoitsijasta tehdään lautakunnalle kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekniselle lautakunnalle jaetaan kokouksessa tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu sekä päätösesitys.

Päätös

Tekninen lautakunta 24.4.2018, 60 §

Määräaikaan 23.4.2018 mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät Kaukomaa Oy, Napapiirin Kuljetus Oy, Lapin Kuljetus Oy sekä Maa- ja kiinteistörakentaminen Hanhirova Oy. 

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut kelpoisuusehdot. Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten vertailuperuste oli halvin kokonaishinta. 

 

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita ”Arorinteen peruskorjaus” -nimisen urakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Maa- ja kiinteistörakentaminen Hanhirova Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 780 160,50 € (alv 0 %), joka jakautuu siten, että katutöiden arvo on 448837,50 € (alv 0 %) ja vesihuoltotöiden arvo on 331323,00 € (alv 0 %). Tekninen lautakunta valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös:
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin Vesi Oy (jäljempänä yhdessä ‘tilaaja’) ovat yhdessä pyytäneet tarjouksia Aronrinteen peruskorjausurakasta keväällä 2018. Urakka toteutetaan kahdessa osassa ja se jakautuu vuosille 2018 ja 2019. Tarjouspyyntö on julkaistu 3.4.2018 ja tarjousten jättöaika on ollut 23.4.2018. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta, joista Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on 24.4.2018 (60 §) tekemällään päätöksellä valinnut urakan toteuttajaksi Maa- ja kiinteistörakentaminen (MKR) Hanhirova Oy:n. Valittu urakoitsija on jättänyt tarjouskilpailuun ryhmittymätarjouksen, johon Maa- ja kiinteistörakentaminen Hanhirova Oy:n (2827987-5) lisäksi kuuluu Tmi Heikki Hanhirova (2009839-1) sekä MTY Hanhirova (0556687-1). MKR Hanhirova Oy on urakan päätoteuttaja. Urakkasopimus on allekirjoitettu tilaajan ja urakoitsijan välillä 1.6.2018. 

Urakan ensimmäinen osuus ja 2018 vuoden välitavoite eli Aronrinteen paaluvälien 0-60 ja 500-680 sekä Myllyojantien, Suovakadun ja Peräpuistikon rakentaminen on viimeistelytöitä vaille valmis. Urakan toisen vaiheen toteutus on ollut tarkoitus aloittaa 2019 alkukesästä, mutta tilaaja on havainnut urakoitsijan taloudellisten velvoitteiden toteuttamisessa puutteita, jotka rikkovat osapuolten välistä urakkasopimusta.

Tilaaja on toimittanut urakoitsijalle 26.4.2019 YSE 1998 -ehtojen mukaisen reklamaation ja ilmoituksen urakkasopimuksen purkamisen uhasta sekä selvityspyynnön tilaajan havaitsemien sopimusrikkomusten selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Reklamaatiossa ja selvityspyynnössä on urakoitsijaa pyydetty antamaan selvitys muun muassa maksamattomista veroveloista, maksamattomista eläkevakuutusmaksuista sekä  urakkamateriaalien saatavuudesta tavarantoimittajilta. Urakoitsija on toimittanut tilaajalle sähköpostitse kirjallisen selvityksen reklamaatioon ja selvityspyyntöön 3.5.2019. Urakoitsijan antama selvitys ei tilaajan näkemyksen mukaan ole ollut riittävän luotettava osoittamaan täyttä varmuutta siitä, että se kykenee suoriutumaan urakasta ja sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan.

Toimialajohtaja on viranhaltijapäätöksella 13.5.2019 § 46 purkanut urakkasopimuksen. Päätöksessä on mainittu, että tekninen lautakunta vahvistaa päätöksen 28.5.2019 pidettävässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta vahvistaa urakkasopimuksen puretuksi toimialajohtajan päätöksessä 13.5.2019 § 46 mainituilla perusteilla. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

MKR Hanhirova Oy, MTY Hanhirova, Tmi Heikki Hanhirova, Jani Riihiniemi, Jukka Tiuraniemi, Ville Vitikka, Jenna Posti

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Telefax: (016) 322 6450
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi