Banneri

Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa korttelin 173 tontilla 3, Myllyojantie 6

ROIDno-2018-3844

Valmistelija

  • Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 16.5.2019

Hakija on esittänyt hakemuksessa 10.12.2018 3. kaupunginosan korttelin 173 tontin 3 muuttamista asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK II rakennusoikeudella 750 krs-m². Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa asemakaavassa tontilla 3 on asuinpientalojen korttelialuetta AP 1/2 I ja tehokkuus e=0,23. Tontilla on isohko omakotitalo ja suuri varastorakennus. Tontin 3 pinta-ala on 2503,7 m² ja rakennusoikeus 576 krs-m². Rakennusvalvonnan tietojen mukaan rakennusoikeutta on käytetty 477 krs-m². Korttelin 173 tontit 1 ja 2 ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta AK II. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 173 tontin 3 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavoituskustannuksena 2600 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tekniset palvelut, kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.