Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2018-817

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginhallituksen päätös 13.5.2019, 173 § / Tietosuojan verkkokoulutus luottamushenkilöille. Osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi ja tietosuojaan liittyvien periaatteiden noudattamiseksi myös luottamushenkilöt suorttavat tietosuojakoulutuksen 30.11.2019 mennessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasian tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi