Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Lapinkävijäntien peruskorjaus, hankintaoikaisu

ROIDno-2019-564

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat Hilma -ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Lapinkävijäntien peruskorjaus -nimisestä urakasta. Urakka sisältää alueen katujen ja vesihuoltoverkoston peruskorjauksen välillä Hallituskatu-kauppakeskuksen liittymä. Tarjousten jättämisen määräaika on 21.3.2019 kello 15:00.

Tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu ja esittelijän päätösehdotus jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousasiakirjoista sen jälkeen kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu ja esittelijän päätösehdotus jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta 26.3.2019

Jäsen Kari Tuominen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouhuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, yhteisöjäävi, kohta 5).

Määräaikaan 21.3.2019 mennessä saapui kuusi tarjousta. Tarjouksen jättivät Kaukomaa Oy, Juujärvi Racing Oy, Veljekset Toivanen Oy, Napapiirin Kuljetus Oy, Kreate Oy sekä Veljekset Karjalainen Oy. 

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Veljekset Karjalainen Oy:n tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta Hankintalain 81 § perusteella. Hylkäysperusteesta lähetetään erillinen liite Veljekset Karjalainen Oy:lle.  

Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten vertailuperuste oli halvin kokonaishinta. 


Esittelijä, toimialajohtaja Martti Anttilan päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää sulkea Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja päättää valita ”Lapinkävijäntien peruskorjaus” -nimisen urakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Napapiirin Kuljetus Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 1939177,20 € (alv 0 %), joka jakautuu siten, että katutöiden arvo on 1556537,70 € (alv 0 %) ja vesihuoltotöiden arvo on 382639,50 € (alv 0 %). Tekninen lautakunta valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. 

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa ko. pykälän kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.
 

Esteellisyys

Kari Tuominen

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi
  • Jenna Posti, jenna.posti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikka on yhdessä Napapiirin Vesi Oy:n kanssa pyytänyt 26.2.2019 julkaistulla hankintailmoituksella tarjouksia Lapinkävijäntien peruskorjaus –nimiseen urakkaan (ROIDno-2019-564). Hankintayksikkö vastaanotti määräaikaan 21.3.2019 klo 15:00 mennessä yhteensä kuusi tarjousta. Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on 26.3.2019 (39 §) päätöksellään valinnut Lapinkävijäntien peruskorjauksen urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Napapiirin Kuljetus Oy:n. Samaisella päätöksellä lautakunta on sulkenut Veljekset Karjalainen Oy:n tarjouksen hankintalain 81 §:n perusteella ulos tarjouskilpailusta.

Veljekset Karjalainen Oy on 7.4.2019 tehnyt hankintaoikaisun teknisen lautakunnan päätöksestä. Hankintaoikaisussa yhtiö on vaatinut, että hankintayksikkö muuttaa hankintaoikaisun alaista ja virheellistä päätöstä siten, että päätös kumotaan ja Veljekset Karjalainen Oy huomioidaan tarjoajana Lapinkävijäntien peruskorjaus- nimisessä urakassa. Yhtiö on pyytänyt myös, että tarjouskilpailua ei jatketa tai hankinta-asiassa mahdollisesti tehtyä hankintapäätöksen täytäntöönpanoa lykätään tai sen täytäntöönpano keskeytetään siihen saakka, kunnes hankintaoikaisu on ratkaistu.

Veljekset Karjalainen Oy on lisäksi tehnyt teknisen lautakunnan 26.3.2019 (39 §) päätöksestä valituksen markkinaoikeuteen.

 

Avustava lakimies Jenna Posti:

Tekninen lautakunta on 26.3.2019 tehdyn päätöksen yhteydessä toimittanut Veljekset Karjalainen Oy:lle erillisen liitteen, jossa hankintayksikkö on yksityiskohtaisesti perustellut syyt yhtiön sulkemiselle ulos tarjouskilpailusta hankintalain 81 §:n perusteella.

Hankintayksikkö katsoo, että sillä on ollut hankintalain 81 §:n mukaisesti, harkintavaltaansa käyttäen, lainmukaiset perusteet sulkea Veljekset Karjalainen Oy ulos tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö vetoaa edelleen hankintapäätöksen liitteenä toimitettuihin poissulun perusteluihin ja katsoo, että siinä esiin tuodut seikat ja olosuhteet eivät ole tehdyn hankintaoikaisun jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että edellytyksiä tarjoajan ottamiseen mukaan tarjouskilpailuun olisi olemassa.

Hankintaoikaisun alaista hankintapäätöstä ja sen täytäntöönpanon välikaista kieltämistä on jo käsitelty markkinaoikeudessa Veljekset Karjalainen Oy:n tekemän valituksen johdosta. Markkinaoikeus on 2.5.2019 antamallaan päätöksellä Nro 205/19 (Dnro 2019/116) katsonut, että koska kyse on rakennusurakasta, ei hankintaa ole mahdollista toteuttaa väliaikaisin järjestelyin ja hankintapäätöksen väliaikainen kieltäminen olisi omiaan aiheuttamaan hankintayksikölle ja etenkin yleisen edun kannalta hankintalain 151 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla suurempaa haittaa kuin mitä toimenpiteen edut olisivat.

Hankintapäätös on laitettu täytäntöön ja hankinnasta on laadittu ja allekirjoitettu urakkasopimus valitun tarjoajan kanssa 6.5.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Edellä esiin tuodut seikat huomioiden hankintaoikaisu ei anna hankintayksikölle aihetta muuttaa teknisen lautakunnan 26.3.2019 (39 §) tekemää hankintapäätöstä, eikä keskeyttää sen täytäntöönpanoa. Esitän, että hankintapäätöstä ei muuteta ja hankintaoikaisussa esitetyt vaatimukset hylätään.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Veljekset Karjalainen Oy, Ville Vitikka, Jenna Posti, Jani Riihiniemi, Jukka Tiuraniemi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, HANKINNAT

Hankintaoikaisun kohteena ollutta hankintapäätöstä ei ole muutettu. Päätökseen ei näin ollen voi hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla, koska asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. 

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi