Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Päällystysohjelma 2019

ROIDno-2019-1570

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on valinnut kokouksessa 25.4.2017 vuosien 2017-2018 päällysteurakoitsijaksi Skanska Industrial solution Oy:n. Sopimus sisältää optiovuoden vuodelle 2019.

Yhdyskuntatekniikan vuoden 2019 päällystysohjelma jakautuu vuonna 2018 rakennettujen tai peruskorjattujen ja vuonna 2019 rakennettavien tai peruskorjattavien katujen ja kevyen liikenteen väylien päällystykseen, uusien asuinalueiden tonttikatujen päällystykseen sekä pääkatujen ja huonokuntoisten tonttikatujen päällystyksiin.

Vuonna 2018 peruskorjattuja tai rakennettuja katuja ja kevyen liikenteen väyliä päällystetään Vaaralankujan, Etelärannan, Aronrinteen, Matkavaaranpiston ja Lankkutien osalta. Lampelan alueelle rakennettu uusi katu ja kevyen liikenteen väylä päällystetään. 

Tänä vuonna peruskorjattavista tai rakennettavista kohteista päällystetään Harjulammenpuiston ja Korkalovaarantien uudet kevyen liikenteen väylät, Lampelankatu Suosiolan voimalaitokselta Suosiolantiehen sekä Golfkentän alueelle rakennettavat uudet kadut. Lisäksi päällystetään tonttikatuja Pöykkölän ja Vennivaaran alueella.

Liikennemääriltään suuria ja kunnossapidon kannalta tai kuntotutkimusten perusteella pikaista päällystämistä tarvitsevia pää- ja kokoajakatuja on ohjelmaan saatu sijoitettua Oijustien, Koskikadun, Postikadun ja Vapaudentien sekä Poromiehentien, Hallituskadun ja Lapinkävijäntien risteysalueiden osalta. Päällysteeltään huonokuntoisista asuntokaduista päällysteitä uusitaan mm. Kallionrinteen alueen osalta.

Lisäksi kunnossapidon edellyttämiä pieniä paikkauksia ja päällystekohteita sekä liikenneturvallisuus- ja esteteettömyyskohteisiin liittyviä pieniä päällystyksiä tehdään eri puolilla kaupunkia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2019 päällysteohjelman tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Karjalainen, Jani Riihiniemi, Tuomas Vaara

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi