Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Suunnittelutarveratkaisut 13.5.2019, § 2 - 5

Lupainsinöörit 

Yleisten alueiden luvat 19.4. -  20.5.2019: Sijoittamis- ja kaivuluvat sekä yleisen alueen käyttöluvat.

Lupatunnukset 97, 99 - 101, 104 - 108, 110 - 113, 115, 116, 119, 120, 122 - 139, 141, 142, 144, 146.

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 48 Tonttijako 13. kaupunginosan kortteliin 31, 21.05.2019
§ 49 Tonttijako 13. kaupunginosan korttelin 190 tonteille 2 ja 3, 21.05.2019

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 25 Hankinnan keskeytys ,232194 / LATUVALOJEN LED-VALAISIMIEN VAIHTO , 26.04.2019
§ 27 latuvalojen led-valaisimien vaihto / urakoitsijan valinta, 14.05.2019
§ 28 Vitikanpäänkuja, pienet työt ja liikenneturvallisuus kohteet - Urakoitsijan valinta, 14.05.2019

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 84 Tien nimeäminen / Kulkkusenlahdenpolku, 08.05.2019
§ 85 Tien nimeäminen / Pikkukaarninkuja, 08.05.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Hankintapäätös:
§ 42 Ruokolammentien ja Santamäentien peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 03.05.2019
§ 43 Lampelankadun peruskorjaus välillä voimalaitos-Suosiolantie, urakoitsijan valinta, 03.05.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Irtisanoutuminen paikkatietosuunnittelijan (vakanssinro 333001) toimesta, 02.05.2019
§ 40 Maanmittausasiantuntijan viran (vakanssinumero 33440003) haettavaksi laittaminen, 02.05.2019
§ 41 Paikkatietosuunnittelijan toimen (vakanssinumero 333001) haettavaksi laittaminen, 02.05.2019
§ 44 Kaavoitusarkkitehdin viran nimikkeen muutos, vakanssinro 150380019, 08.05.2019
§ 45 Arkkitehdin viran haettavaksi laittaminen, vakanssinro 150380019, 13.05.2019
§ 47 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen, 14.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Päivi Alaoja, paivi.alaoja@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että tekninen lautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa,​ että kaupungingeodeetin, kaupungininsinöörin, paikkatietoinsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön päätökset suunnittelutarveratkaisuista on kuulutettu nähtäville erikseen. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 29.5. - 19.6.2019 paikkatieto-​ ja tonttipalvelut yksikössä,​ Hallituskatu 7,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi