Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa uimalaitos tai ranta-alue, Venetie

ROIDno-2019-743

Valmistelija

  • Toni Töyräs, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TT 17.4.2019:

Hakija esittää asemakaavan muutosta 4.kaupunginosan ranta-alueelle Venetien ja Suutarinkorvan ympäristössä. Hakija esittää, että kaupungilta vuokratulle alueelle kaavoitetaan ja rakennetaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Suunnitellut rakennukset ovat yksikerroksisia ja rakennusoikeutta haetaan enintään 500 k-m2. Alueelle rakennetaan lisäksi laituri talviuintia varten. Alue on asemakaavoitettu ja tutkittava alue on merkitty uimalaitos- ja ranta-alueeksi (UV). Alueelle ei ole osoitettu rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Alue rajautuu Kemijokeen, virkistysalueeseen (VL) sekä katualueeseen.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9281

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosan ranta-alueella Venetien ympäristössä. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että alueen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi