Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Asemakaavan muutos Saarenkolmio

ROIDno-2018-2153

Valmistelija

  • Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 16.4.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 16.12.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 17.12.2015- 15.1.2016. Kaavamuutokseen liittyen järjestettiin 1. viranomaisneuvottelu 5.4.2017.  Asemakaavan muutosluonnos pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 17.1.- 15.2.2019 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 16.1.2019. Valmisteluvaiheen aikana on olemassa olevien selvitysten ja kaavamuutosta koskevien perusselvitysten lisäksi tilattu liikennemeluselvitys, rakennettavuusselvitys sekä kauppapuutarhan alueen maaperän pilaantuneisuustutkimus. Selvitysten tulokset on käyty läpi kaavaselostuksessa. Kaavamuutokseen liittyviä lausuntoja on valmisteluvaiheen aikana kirjattu 4 ja mielipiteitä 5 kappaletta. Saapunut palaute ja palautteiden johdosta tehtävät mahdolliset toimenpiteet on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousaluetta. Keskusväylän varrella on liiketontteja (K, KTY) ja Pulkamon-
tien varrelle on osoitettu ryhmäpuutarhalle alue(RP). Kaava-alueen halkovia johtolinjoja varten on kaavaan merkitty erityisalueita.

Asemakaavan muutosluonnoksessa Pulkamontien pohjoispuolelle sijoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), tonteilla on rakennusoikeutta 1500 k-m². Pulkamontien varrella sijaitsevalle puutarhalle merkitään oma tontti (MP). Pulkamontien eteläpuolelle(Takapudas) sijoitetaan asuinkortteleita(AO,  AR).  Ryhmäpuutarhan alueelle tehdään muutoksia ja kortteliin lisätään rasitteet siellä kulkevia johtolinjoja varten. Villenväylän varrelle sijoittuu yksi suuri toimitilarakennusten korttelialue. Kaava-aluetta halkovat erityisalueet poistetaan. Johtolinjat kulkevat pääosin yleisillä alueilla, tonteilla oleville johdoille lisätään rasitemerkinnät. Kevyen liikenteen ohjeelliset merkinnät sekä virkistysreitit on saatettu ajantasaisiksi. Keskusväylän varren länsipuolella olevien liiketonttien pinta-aloja on muutettu suuremmaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 16. kaupunginosan Saarenkolmion alueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 6.12.2018 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti.  Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ELY-keskuksen, Lapin Liiton, Rovakairan, Napapiirin Ennergian ja Veden sekä ympäristölautakunnan lausunnot.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi