Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Asemakaavan muutos ja tonttijako 3. kaupunginosa kortteli 191 sekä viereinen virkistysalue, Talvitie

ROIDno-2018-3133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 16.10.2018:

Arina Kiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muutos 3. kaupunginosan kortteliin 191 niin, että siinä voisi toimia liikerakennus sekä liikenne-energian myyntipiste. Tontin omistus jakautuu kaupungin ja yksityisen perikunnan kesken. Arina Kiinteistöt Oy toimii myös yksityisen kiinteistön 698-401-26-22 valtuuttamana kaava-asiassa. Arina Kiinteistöt Oy on myös ilmoittanut halukkuuden lunastaa kyseiset kiinteistöt.

Voimassa olevan asemakaavan mukaisen tontin käyttötarkoitus on huoltoasemarakennusten korttelialue LH, kerrosluvulla I ja tehokkuusluku e=0.25 (rakennusoikeus 1997 k-m2). Tonttia rasittaa johtoa varten varattu alueen osa. Tontin kaava on hyväksytty 3.4.1985.

Kaavoitus esittää, että Kairatien ja Talvitien kulmauksessa olevaa huoltoasema-alueeen muutosta ryhdyttäisiin hakemuksessa esitetyllä tavalla tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 191 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään kaavoitus- sekä kuulutuskustannukset. Asemakaavan muutos edellyttää kiinteistön omistuksiin muutoksia, joten asian osalta laaditaan tarvittaessa maankäyttö- tai muu asiaan liittyvä sopimus kaupungin ja hakijan kesken. Koska asemakaavan muutoksen on katsottu olevan vähäinen, hyväksyy tekninen lautakunta asian (Hallinto- ja johtosääntö § 27). 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 9.4.2019

Asemakaavan muutos on saatettu vireille 14.11.2018. Kuulutus nähtävillä pidosta ilmoitettiin 13.11.2018 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. 3. kaupunginosan asukasyhdistys on ilmoittanut mielipiteenään, ettei yhdistyksellä ole huomautettavaa suunnitelmasta. Vireilletulon jälkeen on Talvitien korttelin 191 asemakaavan muutosaluetta laajennettu käsittämään myös viereistä virkistysaluetta. Kaava-alueen laajentaminen perustuu yhdyskuntatekniikan yksikön esitykseen, jolla alueen liikennejärjestelyjä tulevan toiminnan osalta pitää parantaa sekä alueella olevalle pumppaamolle varmistaa kulku myös tulevaisuudessa.

Asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 18.3.-5.4.2019. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu 15.3.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. Mielipiteitä valmisteluvaiheen kuulemisen aikana ei saapunut. Lapin Ely -keskus on antanut 22.3.2019 pyydettynä lausunnon muutoksesta. Lausunto on huomioitu alueelle laadittavassa asemakaavan muutoksessa ja lähinnä lausunnon tekniset tarkennukset kaavakarttaan ja selostukseen on päivitetty. Lausunto on kaavaselostuksen liitteenä 2.  Vireilletulon ja valmisteluvaiheen muutosaineistoon on voinut tutustua nähtävillä pitojen aikana palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskuksessa.

Asemakaavan muutoksessa alueelle muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialue KL, kerrosluvulla I ja tehokkuus e=0.25. Muutoksessa tulevan liiketontin rakennusoikeus pienenee n. 294 k-m2, koska osaa tonttia liitetään katu- ja puistoalueeksi. Viereistä virkistysaluetta laajennetaan ja kevyenliikenteen linjausta myös muutetaan, jotta se palvelee myös paremmin kaupalle ja pumppaamolle tulevaa kulkua.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 3. kaupunginosan korttelin 191 sekä viereistä virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi 24.1.2019 päivätyn ja 26.3.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos sekä tonttijako saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -keskuksen lausunto. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 2600 € ja kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Lisäksi asemakaavan muutos edellyttää kiinteistön omistuksiin muutoksia sekä tonttijaon ja kiinteistön muodostamista. Asian osalta on laadittava maankäyttösopimus kaupungin ja hakijan kesken ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (Hallinto- ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.