Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Asemakaavan muutos kortteli 538 tontti 3, Sivutie 4

ROIDno-2019-281

Valmistelija

  • Ella Joona, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 15.4.2019.

Yksityiset maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan muutosta omistamalleen kiinteistölle. Hakijat esittävät, että tontin 698-5-538-3 käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) kerrosluvulla IV (neljä) ja rakennusoikeudella 1100 k-m2. Kiinteistö sijaitsee 5.kaupunginosassa Viirinkankaalla osoitteessa Sivutie 4. Tontilla on vuonna 1960 valmistunut yksikerroksinen pientalo sekä talousrakennus. Yleiskaavassa suunnittelualue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP) ja asemakaavassa rivitalojen, kytkettyjen tai erillisten pientalojen korttelialuetta (AOR).  Hakijan tavoitteena on, että kaavamuutoksella tontin käyttötarkoitus vastaisi paremmin alueen muuttuneita olosuhteita. Kiinteistöä vastapäätä on valmistunut nelikerroksinen kerrostalo vuonna 2017.

Kaavoitus esittää, että kiinteistön 698-5-538-3 asemakaavan muutosta kerrostaloasumiselle ryhdytään tutkimaan. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää 5.kaupunginosan kiinteistön 698-5-538-3 asemakaavamuutoksen tutkimisen. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi