Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Asemakaavan muutos kortteli 61, Vapaudentie 1

ROIDno-2019-248

Valmistelija

  • Toni Töyräs, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TT 17.4.2019:

Hakija esittää asemakaavan muutosta omistamalleen tontille 2.kaupunginosan korttelissa 61 osoitteessa Vapaudentie 1. Hakija esittää, että tontin asemakaavaa muutetaan ja kaavamerkinnäksi osoitetaan Asuin-, Liike- ja Toimistorakennusten korttelialue (AL). Hakijan tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva nykyinen rakennus ja myydä tontti tai rakennuttaa tontille nykyisen rakennusoikeuden mukaisesti monimuotoinen kerrostalo tai –taloja. Rakennukseen tulisi liike-, toimisto- ja muita yleiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja sekä asuinhuoneistoja. Läheisillä alueilla ja liikennejärjestelyissä on tapahtunut / tapahtumassa merkittäviä muutoksia, jotka puoltavat tontin uudelleen suunnittelua ja rakentamista. Alue on asemakaavoitettu ja tutkittava alue on merkitty Liike- ja Toimistorakennusten korttelialueeksi (K).

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9281

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 2. kaupunginosan korttelissa 61 osoitteessa Vapaudentie 1. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi