Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tekninen lautakunta totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti seuraavin täydennyksin:

Lautakunnalle on jaettu pöydälle
- asiaan 54 "Teollisuustien / Isoaavantien kiertoliittymä, urakoitsijan valinta" tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu ja esittelijän päätösehdotus.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi