Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportit sekä investointien toteutuminen 2019

ROIDno-2019-481

Valmistelija

  • Matti Konstenius, matti.konstenius@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevat toiminta- ja talousraportit sekä investointien toteutumisen  jokaisessa kokouksessaan. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakunnan esittelijä vastaa asian käsittelystä.

Esitettyjen raporttien perusteella on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta määrärahat riittävät sovittujen palveluiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteinä olevat talousraportit 1.1. - 31.3.2019.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Matti Konstenius

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi