Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vastaus aloitteeseen: Liikennejärjestelyt Evakkotie ja Asemieskatu

ROIDno-2018-2580

Valmistelija

  • Aku Raappana, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Asemieskadun asukkaat ovat tehneet aloitteen muutoksista Asemisekadun liikennejärjestelyihin.

Yhdyskuntatekniikka toteaa vastauksena aloitteeseen seuraavaa:

Asemieskatu on toiminut Korkalovaaran asuntoalueen rakentuessa 1970- luvulla pääyhteytenä alueelle. Myöhemmin -80-luvulla rakennettiin Korkalovaarantie korvaamaan Asemieskatu pääkatuna Korkalovaaran ja keskustan välille. Tällöin pyrittiin liikennettä siirtämään uudelle pääkadulle rakentamalla korotettut suojatiet kolmeen paikkaan Asemieskadulle. Asemieskadun nopeusrajoitus on 40 km/h. Kadulla on lisäksi reunakivellä korotettu jalankulku- ja pyörätie (jkpp-tie). Kadulla on paikallisliikenteen reitti, joka mahdollistaa ympäröivän alueen asukkaille lyhyet etäisyydet pysäkeille. Suurimpia liikennemääriä Korkalovaaran alueelle välittävät pääkadut Korkalovaarantie (noin 5000 ajoneuvoa/vuorokaudessa) ja Kiveliöntie (noin 3000 ajoneuvoa /vuorokaudessa). Asemieskadulla on liikennemallin mukaan edelleen kuitenkin noin 2000 ajoneuvon vuorokausiliikenne. Liikennemäärä johtuu siitä, että Asemieskatu muodostaa edelleen hidasteista huolimatta sujuvan yhteyden keskustan suuntaan Korkalovaaran vanhimmalta 50- 60- luvuilla rakennetulta alueelta. Alueella on myös muun muassa iso koulu, joka aiheuttaa liikennettä. Käytännössä Asemieskatu toimii alueellisena kokoojakatuna ja se rooli sillä tulee jatkossakin säilymään.

Aloitteessa viitataan Rinteen kentän uuteen kaava-alueeseen ja sen rakentamisen aiheuttamaan liikenteen lisäykseen Asemieskadulla. Kyseiseltä alueelta on opastus keskustaan Revontultentien, Evakkotien ja edelleen Korkalovaarantien kautta. Kuitenkin reitinvalinta jää aina viimekädessä jokaisen liikkujan valittavaksi. Mitään liikenteenohjauksella asetettuja kieltoja ei yhdyskuntatekniikka pidä Asemieskadun osalta perusteltuna.

Aloitteessa kerrotaan hidasteiden aiheuttavan ylimääräistä melua. Tämä on yleisesti hidasteiden ongelma, se johtuu autojen jarruttelusta ja kiihdyttelystä sekä hidasteen aiheuttamista mekaanisista äänistä varsinkin raskaan liikenteen kalustolla. Asiaa voi korjata luopumalla korotetusta suojateistä tai lieventää siirtymällä ympyränkaarihidasteisiin. Toisaalta korotetut suojatiet ovat perusteltuja parantaessaan tehokkaasti suojateiden turvallisuutta.

Aloitteessa kiinnitettiin myös huomiota kadun kuntoon. Ajoradan päällyste uusittiin 2018, mutta jkpp-tie on edelleen korjauksen tarpeessa. Jkpp-tien käyttöä haittaa myös keväisin pinnalle valuva ja yöllä jäätyvä sulamisvesi. Jkpp-tien kuntoa on jatkossa tarkoitus parantaa uusimalla reunatuki ja päällyste. Myös kuivatuksen parantamiseen mietitään keinoja. Haasteena on katualueen kapeus, 12 m, joka vaikeuttaa myös kadun talvikunnossapitoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee saapuneen kuntalaisaloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen tiedokseen. Tekninen lautakunta päättää, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, Peuraniemi, Riihiniemi, Raappana

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Telefax: (016) 322 6450
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi