Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Suunnittelutarveratkaisu 12.4..2019,​ § 1.

Lupainsinöörit 

Yleisten alueiden luvat 20.3. -  18.4.2019: Sijoittamis- ja kaivuluvat, yleisen alueen käyttölupa sekä muu lupa.

Lupatunnukset 67 - 69, 71 - 73, 75 - 80, 82 - 91, 93 - 96.

 

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Hankintapäätös: Koskenkylä osayleiskaava luonto- ja maisemaselvitys, 12.04.2019

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 30 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 276, 21.03.2019
§ 31 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 283, 21.03.2019
§ 32 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 282, 22.03.2019
§ 33 Tonttijako 10. kaupinginosan kortteliin 284, 25.03.2019
§ 34 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 277, 26.03.2019
§ 37 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 278, 29.03.2019
§ 38 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 279, 01.04.2019
§ 39 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 280, 03.04.2019
§ 40 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 281, 03.04.2019
§ 42 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 287, 05.04.2019
§ 44 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 286, 16.04.2019
§ 45 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 288, 17.04.2019
§ 46 Tonttijako 10. kaupunginosan kortteliin 285, 18.04.2019

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 19 Mäenpäänkujan leikkipaikan rakentaminen, urakoitsijan valinta, 01.04.2019
§ 20 Liikennevalojen käyttö- ja kunnossapitosopimus 2019-2020, 01.04.2019
§ 23 Rommanpolun yksityistien rakentaminen, urakoitsijan valinta, 17.04.2019
Muu päätös:
§ 17 Katusuunnitelman hyväksyminen: Isoaavantie välillä vt4 - Teollisuustie ja Teollisuustie välillä tontti 9038/8 - tontti 9039/4 sekä Teollisuustie Suosiolantien kohdalla., 20.03.2019
§ 21 Katusuunnitelman hyväksyminen: Lampelankatu välillä voimalaitos - Suosiolantie., 01.04.2019
§ 22 Liikenteenohjauksen muutos: liikennemerkki "373. Pysäköintikieltoalue" Suutarintien kääntöpaikalle, 03.04.2019

Toimialajohtaja Tekniset palvelut
Hankintapäätös:
§ 35 Golfkentäntien alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta, 05.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 02.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
  • Päivi Alaoja, paivi.alaoja@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että tekninen lautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa,​ että kaupungingeodeetin, kaupungininsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön päätös suunnittelutarveratkaisusta on kuulutettu nähtäville erikseen. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 30.4. - 21.5.2019 paikkatieto-​ ja tonttipalvelut yksikössä,​ Hallituskatu 7,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi