Tekninen lautakunta, kokous 30.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelissa 38 / Valtakatu 2

ROIDno-2018-2082

Valmistelija

  • Sipi Hintsanen, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, kaavoitusarkkitehti S.H. 22.10.2018

Asemakaavatyö kohdistuu 1. kaupunginosan korttelin 38 tontille 6 ja tarkoituksena on saattaa kiinteistön kaavatilanne niiden käyttöä ja omistussuhteita vastaavaan tilaan. Kehittää alueen liikenteellisiä ratkaisuja sekä tutkia Konttisenkadun liittämistä osaksi As Oy:lle muodostettavaa tonttia. Ratkaista käyttämättömän rakennusoikeuden mahdollistaman lisärakentamisen edellyttämä asemakaavamuutos siten, että kulttuuriympäristön asettamat vaatimukset huomioidaan ja luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen miljöön säilymiselle.

Kaavamuutoksen lähtökohta on, että alueella sijaitsevat kolme kerrostaloa kunnostetaan. Mikäli peruskorjaaminen ei kuitenkaan olisi pakottavista syistä taloyhtiölle taloudellisesti mahdollista, niin talot puretaan ja samoille sijoille rakennetaan uudet kerrostalot. Asemakaavatyötä ohjaava rakennusoikeuden määrä periytyy voimassa olevan asemakaavan rakennusoikeudesta, mikä jyvittyy tonttitehokkuudeksi et=1.48. Tämä edellyttää rakenteellista pysäköintiä.

Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Rovaniemen Konttisenpuistolta.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavoitusarkkitehti Sipi Hintsanen
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 2. mukaisen osallistumis- ja arviontisuunnitelman ja päättää käynnistää asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 38 tontilla 6. sekä viereisellä katualueella osallistumis- ja arviontisuunnitelmassa esitetyn rajauksen mukaisesti. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS) laitetaan nähtäville Osviittaan 14 vrk:ksi sekä Kaavatorille (www.rovaniemi.fi/kaavatori). OAS lähetetään tiedoksi Lapin ELY-keskukseen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi