Tekninen lautakunta, kokous 30.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalue, Rakkapolku

ROIDno-2018-2162

Valmistelija

  • Toni Töyräs, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TT 22.10.2018:

Tekninen toimiala esittää asemakaavan muutosta 6.kaupunginosan Rakkapolun virkistysalueelle. Kaavamuutoksella on tavoitteena tutkia voidaanko alueelle muodostaa uusia pientalotontteja. Asemakaavoittamisella pyritään tehostamaan alueen maankäyttöä ja turvaamaan kaupungin pientalotonttivarantoa. Kaavamuutos tiivistäisi olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja hyödyntäisi jo olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9281

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 6. kaupunginosan Rakkapolun virkistyalueella. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi