Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 LISÄPYKÄLÄ: Kaupungintalon peruskorjaus/projektipäällikkötehtävien hoitaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2019-1077

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 201 päättänyt kaupungintalon hankesuunnittelun käynnistämisestä. Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022 hyväksynyt investointimäärähat kaupungintalon peruskorjaukselle, yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. 

Kaupungintalo kuuluu Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskukseen, joka on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Tähän kokonaisuuteen kuuluu kaupungin toimesta peruskorjattu Lappia-talo ja kirjastotalo. Tämän vuoksi valmistelijat esittivät joulukuussa, että kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan kaupungin toimesta.

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 489, että

 1. hankesuunnitelma hyväksytään
 2. tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset
 3. Kaupungintalo siirretään tasearvosta ROKA Oy:n omistukseen, joka toteuttaa hankesuunnitelman mukaisen peruskorjauksen ja palkkaa hankkeelle  projektipäällikön.
 4. Kaupungintalon tontti vuokrataan ROKA Oy:lle kaupunginhallituksen aikaisemmin päättämien tontinluovutusehtojen mukaisesti.
 5. Hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.

Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy 3.2.2020 saapuneella kirjeellä pyytä kaupungintalon peruskorjauksen palauttamista, että kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan omana toimintana.

Perusteluina:

 • Emme näe tarkoituksen mukaisena, että kulttuuri historiallisesta Aalto kokonaisuudesta lohkaistaan yksi merkittävä rakennus.
 • Hankkeen nopeuttamiseksi on tarpeen palauttaa peruskorjaus kaupungille.
 • Hankeen kannalta on tärkeää aloittaa perusmuurin kuivaus ja korjaus mahdollisimman nopeasti.
 • Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunki kiinteistöllä ei ole resurssia lähteä suorittamaan hanketta aikataulussa. Mahdollinen hankeen aloituksen viivästyminen aiheuttaa kaupungille lisäkustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 • tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset, 
 • kaupunki toteuttaa peruskorjaushankkeen ja hankkeelle palkataan projektipäällikkö,
 • hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.

Päätös

Susanna Junttila ja Sanna Luoma poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). 

Kaupunginhallitus kuuli klo 17.20 - 17.50 asiassa Hannu Kerkelää ja tilapalvelupäällikkö Pekka Latvalaa.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 17.50 - 18.00. Matti Henttunen poistui klo 17.50. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esko-Juhani Tennilä.

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-Juhani Tennilän kannatamana, että toinen kohta muutetaan muotoon: "Kaupunki toteuttaa peruskorjaushankkeen. Tilajaosto selvittää ja valmistelee projektipäällikön palkkaamisen tai hankkimisen ostopalveluna ja tuo asian kaupunginhallituksen päätettäväksi" ja että muilta osin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kapunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Susanna Junttila, Sanna Luoma

Valmistelija

 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 § 64, että kaupunki toteuttaa kaupungintalon peruskorjauksen. Kaupunginhallituksen 10.2.2020 § 64 päätöksen mukaisesti tilajaoston tehtäväksi tuli selvittää ja valmistella projektipäällikön palkkaamista tai hankkimista ostopalveluna.

Tilapalvelukeskus on selvittänyt eri vaihtoehtoja kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikön tehtävien hoitamisessa. Tilapalvelukeskusta edeltävä tilaliikelaitos kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana keväällä 2019 suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalvelut. Tilapalvelukeskuksella on voimassa oleva puitesopimus rakennuttamiseen liityvien asiantuntijapalveluiden hankintaan ajalla 1.9.2019-31.8.2022. Sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa yhden (1) vuoden optiolla ajalla 1.9.2022-31.8.2023.  

Tilapalvelukeskus on neuvotellut kaupungintalon peruskorjaukseen liittyvien projektipäällikkötehtävien hoitamisesta rovaniemeläisen Prodeco Oy Lapin kanssa. Neuvottelu pidettiin keskiviikkona 19.2.2020 ja läsnä olivat Prodeco Oy Lapin edustajien lisäksi rakennuspäällikkö Juha Välitalo, tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja tilajaoston puheenjohtaja Juhani Juuruspolvi. Tilapalvelukeskuksen näkemys huomioiden kaupungintalon peruskorjauksen haasteellisuus sekä Prodeco Oy Lapin laaja-alainen asiantuntemus rakennusalalla, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikön tehtävät hoidetaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapin toimesta. Prodeco Oy Lapilla on hankkeen toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja osaaminen. Projektipäälliköksi nimetään Marko Ronkainen, kustannusasiantuntijaksi Jukka Luukinen ja vastuulliseksi projektipäälliköksi nimetään rakennuttajapäällikkö Tuomo Nevala Prodeco Oy Lapista, joka on sitoutunut raportoimaan hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna Prodeco Oy Lapilta. Hankinnasta laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus tilapalvelukeskuksen ja Prodeco Oy Lapin välillä ja hankinnassa noudatetaan voimassa olevan suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Töitä tilataan tarpeen mukaan noudattaen puitesopimuksen tuntihintoja.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Prodeco Oy Lappi, Pekka Latvala, Juha Välitalo, Maria Granberg, Anu Kulmala

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.