Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ratkaisuvallan delegointi, tilapalvelukeskuksen erillishankinnat

ROIDno-2020-465

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymän ja 1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 45 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa viranhaltijoille. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain tilapalvelukeskuksen seuraavan vuoden talousarvion ja investoinnit. Tilapalvelukeskus laatii valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta työohjelmat, jotka tilajaosto hyväksyy vuosittain.

Tilapalvelukeskus valmistelee ja hankkii tilapalvelukeskuksen toimintaan liittyvät erillishankinnat ostopalveluina kilpailuttamalla ne julkisina hankintoina hankintalainsäädännön mukaisesti. Kilpailuttamisen perusteella toteuttajaksi pääsääntöisesti valitaan edullisimman tarjouksen tehnyt toimija ja hankinnoista laaditaan viranhaltijapäätökset. Suurimpia hankintoja ovat työohjelmiin pohjautuvat rakennusteknisiin korjaus- ja muutostöihin liittyvät urakoiden kilpailutukset. Kaupunginhallituksella on viranhaltijapäätösten otto-oikeus tilapalvelukeskuksen henkilöstön viranhaltijapäätöksiin. Jatkossakin yli 500.000 euron hankinnoista päättää tilajaosto toimivaltansa puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää delegoida tilapalvelupäällikölle ja rakennuspäällikölle tilapalvelukeskuksen toimintaan liittyvien erillishankintojen tarjouspyyntöjen, hankintapäätösten ja niihin mahdollisesti liittyvien optioiden, hankintasopimusten, hankintaoikaisujen ja hankintojen keskeyttämispäätösten laatimisen hankinnoissa, joiden kokonaisarvo on enintään 500 000 euroa.

Tilajaosto päättää delegoida tilapalvelupäällikölle ja rakennuspäällikölle tilapalvelukeskuksen toimintaan liittyvien erillishankintojen osalta kilpailutettuihin hankintasopimuksiin tai hankintarenkaaseen liittymisestä alle 500 000 euron arvoisissa hankinnoissa. Liittyminen on annettava tiedoksi hankintapalvelut -yksikölle.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Juha Välitalo, Maria Granberg, Laki- ja hankintapalvelut -yksikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Tilajaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.