Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ratkaisuvallan delegointi, vuokrasopimusten laatiminen

ROIDno-2020-464

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 hyväksymän ja 1.1.2020 voimaan tulleen hallintosäännön 45 §:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa viranhaltijoille. Tilajaoston yhtenä tehtävänä on hallintosäännön 32 §:n mukaan järjestää tilat kaupungin eri toimintojen käyttöön yhteistyössä toimialojen kanssa. Tilapalvelukeskus omistaa rakennuksia ja osakkeita asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöistä sekä myös tarvittaessa vuokraa toimitiloja ulkopuolisilta kaupungille ja edelleen toimialojen käyttöön.

Ensisijaisesti toimialojen tarpeisiin soveltuvat tilat pyritään osoittamaan tilapalvelukeskuksen omistamista tiloista tai konserniyhtiöiden omistamista tiloista. Mikäli eri toimialojen tarpeisiin olevia tiloja ei voida osoittaa omista tai konserniyhtiöiden omistamista tiloista, tilapalvelukeskuksen henkilöstö selvittää yhteistyössä toimialojen henkilöstön kanssa vaihtoehtoisia ulkopuolisen omistamia toimitiloja eri toimialojen tarpeisiin. Toimintaan soveltuvan tilan löydyttyä tilapalvelukeskus laatii yhteistyössä ulkopuolisen vuokranantajan kanssa vuokrasopimusluonnoksen.  Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista tilapalvelupäällikkö tekee vuokrattavasta tilasta viranhaltijapäätöksen ja tilapalvelukeskus tekee välivuokrasopimuksen toimialan kanssa. Kaupunginhallituksella on viranhaltijapäätösten otto-oikeus tilapalvelupäällikön päätöksiin ennen kuin viranhaltijapäätös tilavuokrauksesta saa lainvoiman. Jatkossakin merkittävämmistä vuokrasopimuksista päättää tilajaosto toimivaltansa puitteissa. Osaa kohteita hoitaa Asiakaspalveluyksikkö Osviitta, joka laatii vuosittain vahvistettavan palvelusopimuksen mukaisesti Haahtela-ohjelmiston kautta vuokrasopimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää delegoida vuokrasopimusten laatimisen ja vuokrasopimusten allekirjoittamisen tilapalvelupäällikölle 500.000,00 euroon saakka ja hänen ollessa poissa sijaiselleen.

Lisäksi tilajaosto päättää delegoida Asiakaspalveluyksikkö Osviitan hoitamien kohteiden vuokrasopimusten laatimisen ja vuokrasopimusten allekirjoittamisen Asiakaspalveluyksikkö Osviitan palveluneuvojille.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Juha Välitalo, Maria Granberg, Irja Hast, Asiakaspalveluyksikkö Osviitta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Tilajaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.