Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Tilajaoston pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

ROIDno-2020-397

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää, että

  • tilajaoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin tilajaoston kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja,
  • tilajaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään tilapalvelukeskuksen talous- ja hallintosihteeri Irja Hast 
  • tilajaoston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi  kaupunginkirjaamosta asiahallinnan asiantuntija Tuula Raitio, asiahallinnan asiantuntija Tarja Ritatörmä, asiahallinnan asiantuntija Tarja Valkonen, asiahallinnan asiantuntija Pirita Kallo tai asiahallinnan suunnitteilija Merja Keskiruokanen.

 

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi tilapalvelupäällikön ehdotuksen.

Tiedoksi

Kirjaamo, oa henkilöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.