Jätkänkynttilä silta

Tilajaosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Toimielinten esittelijöiden nimeäminen

ROIDno-2020-33

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen esittelijästä määrätään hallintosäännön 2 §:ssä: Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa ja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.  

Hallintosäännön 151 §:n mukaan muilta osin esittelijöistä ja varaesittelijöistä päättää kaupunginhallitus.

Esittelijän on oltava virkasuhteessa.

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Hallintosäännön 152 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä esittelijät ja varaesittelijät seuraavasti:

 

Toimielin

Esittelijä

Varaesittelijä

Kaupunginhallituksen nimitysjaosto

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä

Kaupunginhallituksen tilajaosto

 

 

Elinvoimalautakunta

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Jätehuoltojaosto

Kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Suunnittelupäällikkö Aku Raappana

Kylien kehittämisjaosto

Alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas Sijaiseksi määrätty

Ympäristölautakunta

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

Sivistyslautakunta

Toimialajohtaja Antti Lassila

 

Perusturvalautakunta

Toimialajohtaja Antti Lassila

 

Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto:

   
Lasten ja perheiden palvelut Palvelualuepäällikkö Mirja Kangas  
Aikuisten ja työikäisten palvelut Palvelualuepäällikkö Maija Tervo (vt.)  
Ikäihmisten palvelut Palvelualuepäällikkö Johtanna Lohtander  
Terveydenhuollon palvelut Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela  
Palvelualueiden yhteiset asiat Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander  
     

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto

   

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 17 toimielinten esittelijöistä ja varaesittelijöistä. Toimialojen organisoituminen sekä palvelualueiden esimiesten ja varaesimiesten nimeäminen on edennyt, joten nyt toimielinten esittelijöiden ja varaesittelijöiden osalta tehtyvä päätöstä voidaan täydentää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä esittelijät ja varaesittelijät seuraavasti:

 

Toimielin

Esittelijä

Varaesittelijä

Kaupunginhallituksen nimitysjaosto

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä

Kaupunginhallituksen tilajaosto

Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Elinvoimalautakunta

Toimialajohtaja Jukka Kujala

Kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Jätehuoltojaosto

Kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Suunnittelupäällikkö Aku Raappana

Kylien kehittämisjaosto

Alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas

Sijaiseksi määrätty

Ympäristölautakunta

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

Sivistyslautakunta

Toimialajohtaja Antti Lassila

Hallintopäällikkö Risto Varis

Perusturvalautakunta

Toimialajohtaja Antti Lassila

Palvelupäällikkö Johanna Lohtander

Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaosto:
 


 

Lasten ja perheiden palvelut

Palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

Sijaiseksi määrätty

Aikuisten ja työikäisten palvelut

Vs. palvelualuepäällikkö Maija Tervo

Sijaiseksi määrätty

Ikäihmisten palvelut

Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

Sijaiseksi määrätty

Terveydenhuollon palvelut

Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela

Sijaiseksi määrätty

Palvelualueiden yhteiset asiat

Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

Sijaiseksi määrätty

Lapsiperheiden ja nuorisoasioiden jaosto

Palvelualuepäällikkö Mirja Kangas

Palvelualuepäällikkö Merja Tervo

Sijaiseksi määrätty

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen toimielinten esittelijöiden nimeämisestä.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.