Banneri

Tilajaosto, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin. Asiat esitellään kokouksesssa.

- tilajaoston sähköisten kokousten käytänteet

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Päätös

Tilajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.