Banneri

Tilajaosto, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Riskienhallintarapotti 2019 ja riskienhallintasuunnitelma 2020

ROIDno-2020-881

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 90 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. Hallintosäännön 91 §:n mukaan lautakunta (toimielin) vastaa toimialallaan riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueillaan. Kaupungin työntekijöiden tulee noudattaa työssään hyvää riskienhallintaa ja raportoivat läheltä piti tilanteista sekä tiedottavat esimiehilleen toimintaan liittyvistä riskeistä ja kehittämismahdollisuuksista.

Tilapalvelukeskuksen riskienhallintasuunnitelma 2020 on päivitetty edellisen vuoden suunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa on arvioitu ja ennakoitu mahdollisia toiminnan, talouden ja päätöksenteon riskejä. Merkittävimpien riskien minimoimiseksi on laadittu toimenpiteet.

Tilapalvelukeskuksen toiminnassa ei ole tällä hetkellä ole normaalista poikkeavaa määrää riskejä. Vuoden 2019 syksyllä ilmenneeseen normaalista poikkeavaan ilkivaltaan puututtiin ripeästi ja seurantaa sekä toimenpiteitä varten perustettiin työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Merkittävimpänä riskinä voidaan pitää pääosin vanhasta rakennuskannasta johtuvaa mahdollisesti realisoituvaa sisäilmariskiä, jota on vuosien ajan pyritty minimoimaan korjaamalla nykyisiä tiloja, uusilla korvaavilla tiloilla, siirtymisellä vuokra- ja väistötiloihin sekä palveluseteliratkaisuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan riskienhallinnan raportin vuodelta 2019 ja riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi riskienhallintaraportin 2019 ja riskienhallintasuunnitelman 2020.

Tiedoksi

Jani Brännare, Sirpa Salminen