Banneri

Tilajaosto, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tilapalvelukeskuksen omistamien rakennusten korjausvelka ja luokitus

ROIDno-2020-882

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapalvelukeskus (aiemmin tilaliikelaitos) on selvittänyt omistamiensa kaupungin palvelutuotannossa tarvittavien rakennusten omaisuuden tunnusluvut (pinta-​ala,​ arvot,​ kuntoluokka,​ korjausvelka,​ peruskorjaustarve ja perusparannustarve) vuodesta 2014. Edellisen kerran omaisuuden tunnuslukujen kehittymistä vuodesta 2017 vuoteen 2018 on raportoitu 17.4.2019 § 48 (Liikelaitoksen johtokunta). Rakennusten omaisuuden tunnusluvut on selvitetty vuoden 2019 lopun tilanteessa. Liitteenä 1 on Trellum Consulting Oy:n laatima raportti omaisuuden tunnusluvuista. 

Kiinteistövarallisuuteen liittyvien erilaisten toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista varten päivitettiin vuoden 2019 aikana myös rakennusomaisuuden luokitus, jonka tulokset on myös raportoitu samassa liitteenä olevassa raportissa (Liite 1). Rakennukset luokiteltiin haluttuihin kokonaisuuksiin ja luokkiin, joiden pohjalta omaisuuteen liittyviä päätöksiä voidaan helpommin käsitellä ja toteuttaa. Luokituksen tavoitteena on luoda menetelmä sekä kriteerit rakennusomaisuuden järkevälle luokittelulle, jonka avulla voidaan:
- kehittää rakennusvarallisuuden hallintaa
- suunnata olemassa olevia henkilöstö-, investointi- ja kunnossapitoresursseja järkevästi
- seurata rakennusten tuloja ja menoja järkevinä kokonaisuuksina
- tuottaa toimenpidesuosituksia eri rakennuksille sekä
- kehittää rakennusomaisuuden raportointia
Projektissa luotiin menetelmä ja kriteerit ja toteutettiin näiden mukainen luokitus Rovaniemen tilaliikelaitoksen omistuksessa oleviin rakennuksiin.

Korjausvelan kehittyminen
Vuoden 2019 lopulla tilapalvelukeskuksen omistamien 138 rakennuksen perusparannustarvetta oli 69,9 miljoonaa euroa, neliöhinnan ollessa 384 €/m2. Omaisuuden reaalikuluminen vuonna 2019 oli 6,91 miljoonaa euroa mikä kuukausineliöhintana tarkoittaa noin 3,16 €/m2/kk. Vuoden 2019 aikana korjausvelka kasvoi 1,79 miljoonaa euroa, peruskorjaustarve kasvoi 4,52 miljoonaa euroa ja perusparannustarve kasvoi noin 7,85 miljoonaa euroa vuoteen 2018 verrattuna. Yhteenvetona voidaan todeta, että koko omaisuuden kuntoluokka on tyydyttävä ja korjausvelka sekä välittömät perusparannustarpeet ovat muihin kaupunkeihin nähden varsin keskimääräistä tasoa. Jotta korjausvelka ei kasvaisi, tilapalvelukeskuksen tulisi korjata omistamiaan kiinteistöjä noin 6,9 miljoonalla eurolla vuodessa (vrt. kuluminen).

Rakennusomaisuuden luokitus
Luokituksen tavoitteena oli tuottaa strategisen tason suuntaviivat rakennusten pitkän aikavälin omistamiselle ja näin pyrkiä hahmottamaan sekä tarvetta että kykyä omistaa rakennuksia pitkällä aikavälillä. Tarve näkyy siinä mitä rakennuksia halutaan omistaa ja kyky puolestaan siinä, miten haluttujen rakennusten omistamiseen voidaan taloudellisesti sitoutua pitkällä aikavälillä, jotta omaisuuden arvo ja kunto säilyvät. Luokituksessa rakennukset jaettiin viiteen eri luokkaan seuraavasti.
A) Strategisesti tärkeät rakennukset
B) Kehitettävät rakennukset
C) Realisoitavat rakennukset 
D) Kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset
E) Käytön kannata tärkeät,ei omistettavat rakennukset (myynti/takaisivuokraus)
Luokituksessa jokaiselle rakennukselle annettiin kirjain A, B, C, D ja E riippuen rakennuksen ominaisuuksista ja arvioidusta tarpeesta, halusta ja kyvystä omistaa rakennus pitkällä aikavälillä osana kaupungin toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee liitteenä olevan Trellum Consulting Oy:n laatiman raportin rakennusomaisuuden tunnusluvuista ja luokituksesta tiedoksi.

Päätös

Tilajaosto merkitsi tiedoksi Trellum Consulting Oy:n laatiman raportin.